23.11.2015
Ekonomika

Progresīvais nodoklis — taisnīgumam, izaugsmei un stabilitātei

  
Priekšlikumu par progresivitātes principa ieviešanu aplikšanā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli esam iesnieguši 2016. gada valsts budžeta projektam.
 

Lielāko nodokli tiem, kam ir vairāk iespēju nopelnīt
 
Brīvās konkurences un tirgus apstākļos nauda tiek pārsūknēta vienā virzienā — no nabadzīgajiem pie bagātajiem un no bagātajiem pie vēl bagātākiem. Rodas noslāņošanās pēc ienākumu lieluma, un tā vairs nav parasta, bet ļoti liela sociālā noslāņošanās. Proti, ļoti lielai valsts iedzīvotāju daļai vispār nav naudas, lai normāli dzīvotu. Valstī nenovēršami krītas kopējais pieprasījums, pēkšņi un strauji pieaug bezdarbnieku skaits, strauji sarūk ražošanas apjomi, ekonomika kļūst neefektīva.
 
Savulaik līdzīga situācija lielā mērā izraisīja revolūcijas Krievijā 20. gadsimta sākumā, Lielo depresiju Amerikā un sekmēja totalitāru un autoritāru režīmu nostiprināšanos Eiropā pirms Otrā pasaules kara. Tāpēc, lai turpmāk nepieļautu sociālos satricinājumus, valstīs ar tirgus ekonomiku sāka pārdalīt naudu — no bagātajiem par labu nabadzīgajiem. To panāk, ieviešot progresivitātes principu aplikšanā ar nodokļiem, kas nosaka, ka tiem, kuri nopelna vairāk vai kam ir vairāk iespēju nopelnīt, ir jānes lielāks attiecībā uz gūtiem ienākumiem nodokļa slogs valsts darbības finansēšanai. Progresīvais nodoklis ir ne vien taisnīguma, bet arī valsts stabilitātes pamats.
 
Progresivitātes principu īsteno, pirmkārt, aplikšanā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), nosakot lielāko nodokļa likmi lielākajiem ienākumiem.
 
Turīgie Latvijas iedzīvotāji izmanto patēriņam tikai daļu no saviem ienākumiem un tikai no šīs daļas maksā pievienotās vērtības nodokli un arī akcīzes nodokli. Savukārt pārējie valsts iedzīvotāji ir spiesti novirzīt patēriņam visus savus ienākumus – tātad maksāt patēriņa nodokļus no visiem (!) saviem ienākumiem, papildinot valsts budžetu. Tāpēc tieši iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresivitāte būtu veids kā mazināt nevienlīdzību.
 
Bet progresīvais IIN nav tikai “bagātības nodoklis”. Kā jau minējām, progresivitātes princips nosaka augstāku nodokļu slogu tiem, kam ir vairāk iespēju nopelnīt. Uzņēmuma īpašniekam ir daudz vairāk iespēju palielināt ienākumus nekā algotajam darbiniekam. Uzņēmējam ir arī vairāk iespēju nekā algotajam darbiniekam optimizēt, t.i., nepārkāpjot noteikumus, samazināt nodokļu maksājumus.
 

Kādam jābūt progresīvajam nodoklim?
 
Kopumā ņemot, progresivitātes princips ļauj visefektīvāk veikt trīs nodokļu sistēmas uzdevumus: izlīdzināt ienākumu atšķirības starp atsevišķām iedzīvotāju grupām, palielināt ieņēmumus valsts budžetā un iespaidot uzņēmējdarbības aktivitāti. Piedāvāta progresīvā IIN modeļa mērķis ir, pirmkārt, veikt pirmo no nosauktiem uzdevumiem, proti, nepazeminot esošo IIN fiskālo izpildi, izlīdzināt atšķirības atsevišķu iedzīvotāju grupu ienākumos.
 
Lai atrisinātu šo uzdevumu visefektīvāk, ir jāievēro iedzīvotāju ienākumu struktūra, to sadalījumu pa ienākumu veidiem. VID dati par ienākumiem 2014. gadā liecina, ka 89% no visiem iedzīvotāju ienākumiem ir darba ienākumi jeb algas. Kapitāls, kas nav kapitāla pieaugums — dividendes, procentu ienākumi, piemēram, no depozītiem, obligācijām, ienākums no privātajos pensiju fondos veiktajām iemaksām un ienākumi no noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu — ir 7% no ienākumiem. To lauvas tiesa jeb 93% ir dividendes. Kapitāla pieaugums, (t.i., kapitāla aktīvu — akciju, ieguldījumu fondu apliecību, parādzīmju u.c. finanšu instrumentu — pārdošanas un iegādes vērtības starpība) sastāda 2% no visiem ienākumiem, arī apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības ir 2% no visiem ienākumiem.
 
Progresīva ienākuma nodokļa modelī ienākums ir iedalīts vairākos ar nodokli apliekamos intervālos, katram intervālam ir atšķirīga likme. VID dati ļauj aprēķināt tā piemērošanu 2014. gada situācijai.
 

Apliekama ienākuma intervāli un nodokļa likmes
 
Pašreiz Latvijā iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek aprēķināts pēc vienotas jeb izlīdzinātas likmes, tas ir, kāda konkrēta veida ienākumi tiek aplikti ar vienu un to pašu IIN likmi neatkarīgi no ienākuma apmēra. Katram ienākuma veidam ir sava IIN likme: algām – 23%, kapitālam, kurš nav kapitāla pieaugums, šī likme ir ievērojami zemāka – 10%, kapitāla pieaugumam IIN likme ir 15%.
 

Savukārt, IIN progresivitātes nodrošināšanai ir nosakāmi šādi noteikumi:
 
 1. Visu ienākumu veidi ir apliekami ar vienu un to pašu likmi.
   
 2. Vienas esošās likmes vietā ir noteiktas četras atbilstīgi četriem apliekama (pēc darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas samaksas) ienākuma intervāliem [1. tab.].
   
 3. Likmes ir nosakāmas atkarībā no apliekamā gada ienākuma. (Algas nodokļa maksātājam nodoklis jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma, aprēķinot gada ienākumu kā mēneša ienākuma reizinājumu ar 12.)
 

 

Pirmajā apliekamajā ienākumu intervālā ietilpst esošais ar IIN neapliekamais ienākumu minimums un aptuveni visi esošie IIN atvieglojumi. Otrajā intervālā — algas tuvas vidējai algai. Trešajā intervālā — algas un dividendes sabiedrības vidusslāņa daļai ar zemiem ienākumiem. Ceturtajā intervālā — algas un dividendes sabiedrības vidusslāņa daļai ar augstiem ienākumiem.
 
Ienākumiem palielinoties, progresīva nodokļa līkne salīdzinājumā ar esošo IIN sākumā ir lēzenāka, bet pēc tam aug straujāk [2. tab.]. Ar progresīvo ienākuma nodokli neapliekamo ienākumu apmērs ir divreiz lielāks nekā pašreizējais, kā arī valdības 2016. gada budžetā plānotais. Algu un nelielu dividenžu saņēmēju vairumam progresīvais nodoklis ir mazāks nekā pašreizējais. Progresīvais IIN ir lielāks par pašreizējo IIN, ja ienākumi pēc darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas samaksas pārsniedz 1806.29 eiro.

 

 
Ir svarīgi minēt, ka nodoklis tiek aprēķināts secīgi pa apliekamajiem ienākumu intervāliem. Pašreiz šis vienīgais intervāls sakrīt ar ienākuma kopsummu, kas tiek aplikta ar vienu likmi. Progresīvajam nodoklim ir vairāki intervāli ar savu likmi [3. tab.]. Tā aprēķins sākas ar intervālu, kurā ienākums netiek aplikts ar IIN. Atlikušā ienākuma daļa, kas vienāda vai mazāka nekā katrs nākamais apliekamais intervāls, ir aplikta ar attiecīgā intervāla likmi.
 


 

Piemēram, pēc darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas samaksas par algu, kura vienāda ar 1452,51 eiro mēnesī, ar IIN tiek aplikts 1300 eiro. Ar spēkā esošo likmi 23% no tā tiek ieturēts IIN 281,75 eiro. Ja tiek piemērots progresīvais IIN, 160 eiro netiek aplikti, no 440 eiro (ienākuma daļa no 160 līdz 600 eiro) ar likmi 15% tiek ieturēts IIN 66 eiro, no atlikušiem 700 eiro (1300-160-440) ar likmi 25% tiek ieturēts IIN 175 eiro, un kopā 241 eiro, t.i., par 40,75 eiro mazāk nekā tagad ieturamais nodoklis.
 
Pašreizējā un progresīvā IIN piemērošanas aprēķini [4. tab.] liecina, ka, ievērojot neitrālās fiskālās ietekmes nosacījumu, ar progresīvo nodokli ir iespējams samazināt kopēju IIN slogu mazu ienākumu guvējiem, nedaudz samazinot kopējās algu nodokļa izpildi un ievērojamo palielinot izpildi IIN, ieturamā no dividendēm.
 
 


 
Attīstības resurss

Ļoti svarīgi ir progresīvā IIN piemērošanas pārplūdes efekti jeb, kā saka angļi, spillover effect, un tie ir septiņi.

Pirmkārt, var būt palielināta budžeta izpilde uz IIN rēķina sakarā ar šī nodokļa maksājumu apmēra palielināšanos IIN maksātājiem ar ievērojami lielākiem gada ienākumiem.

Otrkārt, tā kā nodokļa slogs tiek pārcelts uz lieliem ienākumiem, samazinās kopīgs darba nodokļa slogs, kas savukārt samazina Latvijas ražotāju (uzņēmumu, kas nodarbina daudz darba ņēmējus) izmaksas un palielina viņu konkurētspēju.

Treškārt, nodokļa sloga samazinājums palielina darba ņēmēju reālo ienākumu un tirgus pieprasījuma palielinājumu, kas motivēs uzņēmēju rosību.

Četrkārt, īpaši liels pieprasījuma kāpums būs vietējo — tieši vietējo! — preču tirgū. Tas veicinās iekšzemes ražošanas attīstību, motivēs vietējos ražotājus palielināt ražošanas apjomus un veicinās vietējo ražotāju skaita pieaugumu.

Piektkārt, izmaksu samazinājums motivēs uzņēmējus iznākt no ēnas ekonomikas.

Sestkārt, nodokļa samazināšana ļaus jau drīz mīkstināt algoto darbinieku prasības, it īpaši mediķu un skolotāju prasības, par darba samaksas palielināšanu.

Septītkārt, progresīvais nodoklis stabilizēs vidusslāni, jo pašlaik uz to gulstas lielākais nodokļu slogs.

Līdz ar to progresīva IIN ieviešana nodrošinās Latvijas sabiedrības un ekonomikas ievērojamu stabilizāciju un attīstības potenciālu.

Tirgum atdzīvojoties, uz rokas saņemtas algas palielinājums, kurš gūts IIN samazinājuma dēļ, daļēji tiks atgūts budžetā, kā samaksātā pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa palielinājums. Ražotāju skaita palielinājums veicinās ieņēmumu pieaugumu no ienākumu nodokļa, kas piemērots kapitāla pieaugumam un dividendēm. Tāpat ieņēmumi pieaugs no nodarbinātības palielināšanas.


Nodokļu sinerģija

Progresīvā IIN ieviešana nenovēršami radīs izmaiņas uzņēmumu ienākumu aplikšanā ar nodokli (UIN), jo IIN un UIN veido vienotu tiešo nodokļu sistēmu.

Tas rada jaunas iespējas pilnveidot sistēmu ar nolūku panākt lielāku fiskālo efektu, kā arī lielāku uzņēmēju motivāciju investēt savu uzņēmumu attīstībā, tas nosaka arī šādas pilnveidošanas nepieciešamību. Tieši nepieciešamību, jo, ja visas sistēmas adaptācija nenotiek, progresīvā IIN fiskālā ietekme un motivācija var būt vājāka.

Arvien lielāku fiskālo efektu, kā arī uzņēmēju motivāciju vienlaikus ar progresīvā IIN ieviešanu nodrošinās uzņēmuma nesadalītās peļņas un reinvestētās peļņas neaplikšana ar UIN.

Kas ir reinvestētā peļņa? Tā ir uzņēmuma peļņas daļa, kas nav izmaksāta dividendēs, bet atstāta uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai, ieguldot uzņēmuma aktīvos.

No 2004. gada UIN likme ir 15%. Latvijā ir spēkā 20 UIN atvieglojumi jeb nodokļa stimuli. Vairākus no tiem var piemērot vienlaicīgi, un rezultātā UIN efektīvā likme ir 6,4%. Tie ir atvieglojumi investīciju veicināšanai, atvieglojumi nozarēm, atvieglojumi sociāla rakstura mērķiem un vēl citi. Esošā atvieglojumu sistēma izskatās labi saskaņota un esot efektīva. Tomēr tā ir pārmērīgi sarežģīta un administratīvi dārga.

Reinvestētās peļņas neaplikšana ar UIN motivēs uzņēmēju investēt peļņu ražošanā, nevis patēriņā un neslēpt peļņu, ar dažādu grāmatvedības manipulāciju palīdzību samazinot samaksājamo nodokli.

Ir vēl viens arguments par labu piedāvātajam modelim. Bankas pašlaik kreditē tikai lielos uzņēmumus, kuri arī spēj izmantot visdažādākās UIN atlaides, savukārt, mazie un vidējie uzņēmumi, kurus bankas nekreditē, ir spiesti maksāt pilnu peļņas nodokli, tātad tiem būs vēl mazāk naudas, ko ieguldīt attīstībā. Reinvestējamās peļņas neaplikšana ar UIN atrisinātu aizņemto līdzekļu trūkumu. Turklāt iespēja nemaksāt nodokli par nesadalīto peļņu ļautu uzņēmējiem nevis aizņemties bankās, bet 2-5 gadu laikā uzkrāt līdzekļus lielām investīcijām.

Līdz ar to tiešo nodokļu reformas būtība un uzdevums ir progresīvā IIN ieviešana sinhroni ar uzņēmumu nesadalītās, kā arī reinvestētās peļņas atbrīvošanu no UIN. Uzņēmējs būs vairāk motivēts investēt peļņu savā uzņēmuma infrastruktūrā un ražošanā, tātad ekonomikas attīstībā un neizmantos nopelnītos līdzekļus personīgajiem tēriņiem: jauniem automobiļiem un izklaidēm, ja augstā IIN dēļ peļņas sadalīšana dividendēs kļūs neizdevīgāka.

Abi nodokļi būs efektīvi arī atsevišķi, bet vēl efektīvāks, sinerģisks rezultāts būs tad, ja tie tiks piemēroti vienlaicīgi.


Noslēgumā

Neitrālā fiskālā ietekme ir tas ierobežojums progresīvā IIN piemērošanā, kurš neļauj nodrošināt progresivitātes principa augstas efektivitātes iespējas ekonomiskā labuma gūšanai.

Latvijā valdošo koalīciju un politiķu problēma bieži ir tā, ka tiek vērtēts viens nodoklis atrauti no citiem un izmaiņas nodokļu sistēmā netiek skatītas kompleksi. Iespējams, ka tas arī ir iemesls, kas līdz šim ir kavējis solīto darbaspēka nodokļu sloga pārnešanu uz citiem nodokļiem.

Lai darba ņēmēju, uzņēmēju un valsts budžeta ieguvums būtu maksimāls, tāds pats kā attīstītās, ekonomiski veiksmīgās valstīs, kurās jau sen ir ieviesta progresīva nodokļu sistēma, mums Latvijā būtu jāskata kopumā un jāreformē visa nodokļu sistēma.

Piemēram, progresivitātes likmes būtu jāattiecina arī uz nekustamo īpašumu un jāpiemēro paaugstinātas PVN likmes luksus precēm. Tāpat, skatoties nodokļu izmaiņas kompleksi, ir skaidrs, ka, būtiski samazinot IIN likmes mazo un vidējo darba algu saņēmējiem, pieaugtu valsts budžeta ieņēmumi no patēriņa nodokļiem.

Līdz ar to mazāki IIN ieņēmumi no darba algām valsts budžetā patiesībā būtu jāvērtē kā pozitīvs solis, jo tas nozīmētu darbaspēka nodokļu sloga samazināšanos un daudzu uzņēmumu konkurētspējas palielināšanos. Bet iztrūkums valsts budžetā tiktu kompensēts ar citiem nodokļiem, kuri nodrošinās nodarbinātības pieaugumu un reālas ekonomikas attīstību. Veicot kompleksas izmaiņas Latvijas nodokļu sistēmā, būtu iespējams piedāvāt vēl draudzīgākas nodokļu likmes mazo un vidējo darba algu saņēmējiem.

Bet līdz tam mūsu labējai politiskajai elitei vēl jāizaug. Rodas šaubas, vai tā vispār ir spējīga paskatīties uz nodokļu sistēmu kompleksi.
 
 
Ansis Dobelis, biedrības “Progresīvie” priekšsēdētājs
Igors Pimenovs, Saeimas deputāts (“Saskaņa”)

 

Parakstīšanās uz oratora materiāliem

Lai parakstītos, atstājiet, lūdzu, savu elektronisko adresi.

Atcelt
Atzīmes: nodokļi, ekonomika
Kļūda tekstā? Iezīmējiet to un nospiediet Ctrl+Enter. Sistēma Orphus
 
Jautājumi Igoram Pimenovam
Комментарии
 •  
  23.11.2015 06:48
  Nr1 Борис Бахов Latvija
  Прогрессивный налог - это путь в тупик, забитый толпой лодырей. Им там, безусловно, уютно. Мне - нет.
  Atbalstījuši: Владимир Бычковский, Денис Кольцов, доктор хаус
   
  •  
   23.11.2015 12:25
   Nr10 Алексей Яковлев Krievija Борис Бахов (Nr1)
   Швеция НДФЛ:

   -    0% - от 0 до 18 800 крон;

   -    31% (7% государству и 24% муниципалитету) – от 18 800 до 433 900 крон;

   -    31% + 20% - от 433 900 до 615 700 крон;

   -    31% + 25% - более 615 700 крон.

   Atbalstījuši: Николай П, игорь соколов, Сергей Галашин, Игорь Пименов
    
  •  
   23.11.2015 21:57
   Nr41 Igors Pimenovs Latvija Борис Бахов (Nr1)
   Это известный довод, совершенно не опровергаемый, поэтому не засчитывается. Правда, если узнать, какие державы не вводят прогрессивный налог, то сразу задумаешься, а не ввести ли. Прежде это все, что образовались вместо СССР, государства новобогачей, рассчитывавших на быстрое накопление капитала. Латвия в их числе. В ЕС ещё Болгария, Румыния и Венгрия. Также Белиз, Восточный Тимор, Гренада, Мавриций, Сейшельские острова, Тувалу, Тринидад и Тобаго. Не все назвал, наверное. Те государства, где задумываются о своём развитии, не спорят, вводить или не вводить прогрессивный налог. Спорят о том, какие должны быть ставки налога.
    
   •  
    24.11.2015 11:04
    Nr88 Борис Бахов Latvija Igors Pimenovs (Nr41)
    Довод о наличии в природе закона тяготения тоже не опровергаемый. И переход на зимнее-летнее время придуман в государствах, где задумываются о своём развитии. Я не ошибся? И отчего то мне сдаётся, что вы и ваши товарищи по партии дружно поддержали введение и этого идиотства. Так что ссылки на европейские-скандинавские страны не проходят. Это для детского сада: дети, надо кушать лососину, в ней омега-5!
     
 •  
  23.11.2015 07:37
  Nr2 Дмитрий Гореликов Latvija

  Повышенная ставка при 1500 евро в месяц ГРЯЗНЫМИ? Это после социального с новым подоходным - 850 на руки? "Гуляй, рванина!" 

  После этого все выкладки автора не внушают доверия. Пособие по безработице в Германии больше, а у нас это будет зарплата, облагаемая повышенной ставкой. Маразм.

  Вот тут можно найти прогрессивные ставки. Что-то предложенный автором максимум напоминает не облагаемый минимум большинства стран.А уж средний Годовой доход, когда начинает действовать максимальная ставка ставка превышает предложенные 18 000 на порядок.

  Данный проект - это даже не проект. Это судорожные попытки урвать хоть чего-то и с кого-то. Нет у нас в Латвии тех, кто 100 000 в год ЗАРАБАТЫВАЕТ - отберем хоть у тех, кто 10 000 заработал. Вот только границы открыты. Через год останутся те, кто 1000 в год заработает. С них тоже по максимуму попытаетесь содрать?

  Atbalstījuši: Maksimus ., Александр Ф, Юрий Янсон, Лилия Орлова, Андрей (хуторянин), Борис Еремеев, Maija Vainst, Юрий Деточкин, Владимир Бычковский, Денис Кольцов, Mister Zzz, Андрей Красильников, Andrejs A, доктор хаус, Rita Dorofeeva, Евгений Рожков, red pepper, uke uke
   
  •  
   23.11.2015 22:34
   Nr45 Igors Pimenovs Latvija Дмитрий Гореликов (Nr2)

   Ваш пафос преждевременен. После уплаты работником социального налога из зарплаты в 1500 евро остаются для обложения подоходным налогом 1342,50. По действующей ставки 23% налог составит 308,78 евро. По предлагаемым ставкам прогрессивного налога получаем: 160 евро не облагаются; с 440 евро по ставке 15% налог составит 66 евро; с оставшихся 742,50 по ставке 25% получаем налог в 185,63 евро. Итого, с зарплаты в 1500 евро прогрессивный налог составит 251,63 евро, то есть, на 57,15 евро меньше в сравнении с действующим. Вроде бы сосчитал верно. Проверьте, пожалуйста.

   В 2014 году зарплату в пределах от 60000 до 120000 евро в год получили 2172 человека.

   И потом, Вы, похоже, не дочитали статью. Доходы всех видов облагаются одной ставкой. В указанном интервале ещё 800 налогоплательщиков получили в 2014 году дивиденды. 185 человек — доходы от перепродажи акций, долговых записок, инвестиционных сертификатов.

    
   •  
    24.11.2015 19:31
    Nr112 Дмитрий Гореликов Latvija Igors Pimenovs (Nr45)
    Знаете, мой пафос уместен не более и не менее, чем болезнь депутата: отношение к жителям своей страны, как к бессловесным дойным животным. Вот только люди это люди, не стоит об этом забывать. 

    Поясняю. Люди с доходами выше 30 000 евро в год редко работают на Латвийские фирмы. Не платят наши мини компании зарплаты европейского уровня. Это жители Латвии, работающие в международных компаниях и ПОКА проживающие в Латвии. Установите прогрессивный налог - и компании уйдут, да и работники этих компаний "возьмут ноги в руки". Очень большая помощь бюджету Латвии будет?  Вы верно посчитали для 1500. А для 2500? Упс, 150 евро дополнительно придется отдать каждый месяц. А для 3000? Ух ты, 300 евро подари нашим "законотворцам".

    И не надо думать, что это бешеные деньги. Когда такую зарплату получает один родитель (вот повезло ему устроиться в такую корпорацию), а у второго наша, латвийская "четыре сотни на бумаге" в лучшем случае, то даже потеря 200-300 евро из этих 2-3 тысяч будет причиной просто поменять место жительства. Особенно для молодых семей. Им нечего терять "кроме своих цепей". Квартира - в кредит. Можно взять в кредит другую квартиру в другой стране: и в Германии, и в Греции или Испании. Вот и уедут не 2000, а 10 000 семей с доходами от 30 000+ евро в год. 

    Бюджет: минус существующие подоходные налоги (~80 000 000+), минус налог на добавочную стоимость с потраченных денег (42 000 000+), минус акцизы, налог на недвижимость, дороги и так далее. Под 200 000 000 минус. Вот и все. Нет, не все. Еще минус рабочие места тем, кто обслуживал эти семьи - от автомехаников, до учителей-воспитательниц, от продавцов до ремонтников.

    И не надо писать про "доходы всех видов". Делайте законопроект не включающий подоходный налог: дивиденты, доходы по акциям и так далее - Вам никто и слова не скажет. Не лезьте в наш карман. вы (не личность, а "законотворцы" в массе своей) там ничего не оставляли и не забыли. 
     
 •  
  23.11.2015 09:00
  Nr3 Станислав Букайн Latvija
  Хорошая попытка, Согласие, но я все равно за вас больше не проголосую! =)

  Игорь, я Вас помню еще по школьной реформе, поэтому, со всем уважением, ловите как желательно =)

  Как экономист, бухгалтер и аудитор могу предложить для Вас и Согласия лишь маргинальный способ "продавливания" своих интересов, потому что законы экономики и логики на правительство ЛР не распространяются. Вас послали в 2009, пошлют и сейчас. Вещи своими именами. Поэтому заказываете на половину своей з/п палатки в цветах флага Латвии, обматываетесь флагами Латвии и в город на протест в режиме 24/7.

  Добейтесь, чтобы НДС был снижен на латвийские продукты питания (как в Польше). К примеру, у нас есть довольно дорогой, вкусный, качественный хлеб Rankas
  http://www.arn.lv/?tp=1485&prodsid=7552&lang=ru 
  На предварительном этапе проверьте, являются ли 100% акционеров резидентами Латвии. Если это латыши или, к примеру, неграждане, то можно смело добиваться для этой фирмы снижения НДС до 12%. Ставка эта пониженная, поэтому технически нет ничего сложного. Сложнее будет заставить латышей из правительства убедить помочь латышам из бизнеса. Поэтому составьте список продуктов первой необходимости, которые еще принадлежат латышам/русским Латвии. Если у вашей партии сейчас нет такого готового списка, то я не удивляюсь, что вы в вечной оппозиции. К примеру, из бутилированных напитков латышам принадлежит сейчас лишь минералка Sigulda (вроде еще принадлежит), все остальное - имеются доли заграничных инвесторов.

  Поэтому единственный способ - законная протестная акция, в ходе которой РЕАЛЬНО выступайте за людей, которые еще остались в Латвии. Берите бизнес, он реально ни чей (политически). В моем варианте шансов больше, он намного интереснее и даже для рейтинга более полезен. 
   
  •  
   23.11.2015 10:09
   Nr5 Дарья Юрьевна Latvija Станислав Букайн (Nr3)
   Простите, вы практирующий бухгалтер и аудитор или только корочку имеете?

   За любые префренции для "своих" по признаку принадлежности капитала Еврокомиссия вздует на такие штрафы, что Латвия до конца дней не расплатится. Да и кто помешает в таком случае переписать акции на местного зиц-председателя? И опять вернется профессия "латыш", а цены для населения не уменьшатся.
   Некоторые налоговые льготы для местных с/х производителей и сейчас имеются. Можно ввести и другие, но не привязываясь к "национальности" капитала.

   Atbalstījuši: Владимир Бычковский, Станислав Букайн
    
   •  
    23.11.2015 13:41
    Nr13 Станислав Букайн Latvija Дарья Юрьевна (Nr5)
    Практикующим может быть мусульманин, пора бы это уже понять =)
    Я же балансоспособный ;)

    В 2012-ом привез из Варшавы специально чеки, друзьям показать. На лимонад типа буратино НДС 9%, на кака-колу 21%. Цифры не помню точно уже, но польские товары в приоритете. Так что надо набраться смелости и послать ЕС. Либо дальше сидеть и делать вид, что мы оппозиция власти =) 

    Вот только люди начали догадываться..
    Atbalstījuši: Сергей Кузьмин, Евгений Рожков
     
    •  
     23.11.2015 13:59
     Nr19 Дарья Юрьевна Latvija Станислав Букайн (Nr13)
     Польские товары, может и в приритете. Но не польские капиталисты.
     Ту же буратину может гнать и филиал Кока-Кола Ко в Польше.
     У нас тоже время от времени муссируются идеи ввести пониженную ставку на полезные продукты и повысить - на вредные.  
      
    •  
     23.11.2015 16:46
     Nr29 Сергей Кузьмин Latvija Станислав Букайн (Nr13)
     Я даже как-то спич на эту тему писал (на другом ресурсе). Вот цитата оттуда:
     "Передо мной лежит обычный чек из варшавского супермаркета - типа нашей Максимы. Графа PVN (PTU по- „ихнему”). Целых три ставки: 3; 7 и 22 %. Продукты первой необходимости (молоко, хлеб и даже сырое мясо и некоторые фрукты) – минимальная ставка. Основная масса остальных продуктов питания: колбаса, сыр, выпечка и т.д. – 7 %. Пиво и прочий алкоголь – уже 22."
     Было это уже лет 5 тому. Сейчас ставки уже наверное поменялись, но социальная направленность ценовой политики сохранилась.

     Atbalstījuši: Владимир Бычковский, Евгений Рожков
      
    •  
     23.11.2015 18:01
     Nr34 доктор хаус Latvija Станислав Букайн (Nr13)
     Во Франции примерно так же.
     Atbalstījuši: Владимир Бычковский
      
    •  
     23.11.2015 22:52
     Nr49 Igors Pimenovs Latvija Станислав Букайн (Nr13)
     Да никого никуда не надо посылать. Была бы политическая воля сделать, а её нет у правительства. Их идол с 2009 года — бездефицитный бюджет, а для этого деньги забирают из оборота как только умеют. И предложения о сниженных ставках отвергаются без долгих разговоров. Им не нужен рост. Им нужна постепенность, даже если это стагнация.
      
  •  
   23.11.2015 22:45
   Nr47 Igors Pimenovs Latvija Станислав Букайн (Nr3)
   Вы очень много написали. Каждое предложение — тема. Очень интересный может получиться разговор. Если захотите. А сейчас очень коротко. По поводу того, что ловлю, так Вы недооцениваете людей, к которым обращаюсь. Если уважаете меня ("со всем уважением", — цитирую Вас), так и их уважайте. Введение пониженных ставок НДС предложено нами и в бюджет следующего года. Если у Вас есть обоснование своих предложений, позвоните мне 29447100, встретимся и обсудим вместе с консультантами фракции. С бизнесом работаем. Прогрессивный налог именно для бизнеса. Прочитайте, пожалуйста, нашу статью, и увидите. Мы пишем об этом. Прогрессивный налог в нынешней Латвии он для всех. Для одних — это возможность купить больше, для других продать больше.
    
 •  
  23.11.2015 09:37
  Nr4 Андрей (хуторянин) Latvija
  Как это знакомо...Искать не там, где потеряли, а где светлее. Господа депутаты, осознайте уже простые истины. В Латвии при существующей налоговой системе производить не выгодно, потому и рабочих мест все меньше. Чьи зарплаты вы собираетесь облагать? Чиновников? Бюджетников? Так им все равно...Они ничего не производят.
  Atbalstījuši: Альфред Альбертович Крумин, Марк Козыренко, red pepper, Александр Харьковский, Борис Еремеев, Сергей Кузьмин, Владимир Бычковский, Mister Zzz, Андрей Красильников, Timber ***, Andrejs A, Денис Кольцов, Лилия Орлова
   
  •  
   23.11.2015 18:47
   Nr36 Борис Бахов Latvija Андрей (хуторянин) (Nr4)
   Так и депутатам всё равно. Видимость работы есть, что ещё?
   Atbalstījuši: Владимир Бычковский, Лилия Орлова
    
  •  
   23.11.2015 22:58
   Nr51 Igors Pimenovs Latvija Андрей (хуторянин) (Nr4)
   Прочитайте, пожалуйста, статью до конца. Потому и не выгодно теперь производить, что у огромного большинства зарплатчиков после удержания налога остаётся мало, и идти в магазин не с чем, если только за хлебом и молоком. Прогрессивный налог оставляет денег в Вашем кошельке больше, и чтобы заполучить их и производитель и продавец уж постараются оба приложить немало усилий. И потом, прогрессивный налог  --  он все виды доходов облагает одинаковыми ставками: и зарплаты, и дивиденды. А не так, как сейчас: трудовой доход по ставке 23%, дивиденды по 10%.
    
   •  
    23.11.2015 23:03
    Nr53 Лилия Орлова Latvija Igors Pimenovs (Nr51)
    Но для того, чтобы получить дивиденды по ставке 10%, нужно сначала уплатить 15% подоходного налога с предприятий. Не жирновато ли будет?
    Atbalstījuši: Inna Shuvalova, Rita Dorofeeva, Maija Vainst
     
   •  
    23.11.2015 23:27
    Nr57 Андрей (хуторянин) Latvija Igors Pimenovs (Nr51)
    Вы меня не так поняли. Не выгодно производить, не потому, что некому покупать, а потому, что все то-же самое можно привезти из Польши, России, Белоруссии и т.д. Их цена продажи ниже нашей себестоимости. Соответственно сокращаются рабочие места. Уменьшается налоговая база. Вы бы хоть собрали кого из мелкого и среднего бизнеса, потолковали, много интересного узнаете...
    Atbalstījuši: Борис Еремеев
     
   •  
    24.11.2015 02:17
    Nr81 Борис Еремеев Latvija Igors Pimenovs (Nr51)

    Если дивиденды обложат прогрессивным налогом, то многие мелкие и средние бизнесмены, те, которые честно платили налоги, просто закроются, а другие уйдут в "тень" или переведут бизнес к соседям. В результате бедные получат на копейки больше, середняки существенно меньше, богатые придумают как уйти от этих новшеств, а государство не досчитается налогов. Рады будут только "мойщики денег". Если не ошибаюсь, из "тени" бизнес стал выходить, когда при Репше понизили налог на прибыль, а с тех пор и так налоги только растут и добавляются. В мелком бизнесе, где учредители сами и работают дивиденды позволяют не жировать, а только выжить. Один год может быть удачным, а другой с минусом (текущие расходы и налоги не ждут доходов) и никто ведь не учтет это при расчете прогрессивного налога... Для квалифицированных работников (программисты и т.д.) тоже будет лишний повод уехать из страны, а их работодателям перенести бизнес в другое место, а это одна из экспортно-способных отраслей.
     Спорное, не проработанное предложение. Пороги нужно увеличивать, а дивиденды если и облагать налогом, то только начиная с очень больших сумм и то... Фирмы с миллионными оборотами часто показывают прибыль в несколько тысяч Евро, а то и убытки, и так в течении многих лет. Похоже такие не пострадают от введения этих налогов.
     

     
 •  
  23.11.2015 11:22
  Nr6 Евгений Лурье Latvija
  Идея обложить дивиденды таким же налогом, как зарплаты и практически отменить налог на прибыль  имхо, очень здравая. Я знаю Игоря, как человека достаточно левых взглядов, и приятно удивлен. Очень поддерживаю.
  Это намного облегчит администрирование налогов государству и жизнь предпринимателю, ибо тут же отмирает интерес государства регламентировать и оспаривать отнесения тех или иных трат на расходы, уменьшающие прибыль: какое ему дело, если такого налога нет. Отмирает автоматически так же авансовый платеж этого налога, что также облегчает жизнь предпринимателю. Еще плюс: налог на прибыль — это самый проблемный налог, например, сейчас с прибыли, похороненной в товарных остатках, надо его платить, хотя живых денег у предприятия может и не быть. Попытки предпринимаетелей уйти от налога на прибыль обычно также снижают платежи по НДС, соответственно, отмена налога на прибыль снизит выгоду уклонения от уплаты налогов и может повысить уплату НДС.

  Что касается умеренно прогрессивного подоходного налога, то против него возражений быть, ИМХО, не должно, если только не увлекаться, а то есть риск, что люди с высокими доходами будут менять резиденцию на более выгодную, а это приведет к тому, что и часть расходов они перенесут на новое место жительства с соответствующей уплатой НДС и акцизов, а также будут снижены стимулы к большим трудозатратам ради большего заработка. 35% на сумму свыше 1500 в месяц не выглядят чрезмерными (не забывайте господа, что часть дохода и у высокооплачиваемого человека не облагается налогом, а часть облагается пониженной и обычной ставками).
  Если, как и при действующей системе, уплаченный социальный налог не облагается подоходным (а это, ИМХО, естественно, хотя автор это не подчеркнул), то картинка была бы примерно такой:
  при зарплате в 1500 евро (по нынешним временам — достойная для Латвии зарплата) при нынешней системе у работника остается 1070,52 после уплаты социального и подоходного налогов, а по предложенной — осталось бы 1090,87 евро. При зарплате в 2000 при нынешней — 1415,10, при предложенной 1332,50. То есть, реальная точка убыточности новой схемы (лень вычислять) находится где-то в районе номинальной зарплаты в 1600 евро.
  Напомню, что средняя зарплата по Латвии — 606 евро. Сравнение порогов налогообложения с Германией, где средняя зарплата 3527 евро, имхо, некорректно. 

  Что касается конретно предложения, то, ИМХО, следовало бы обсудить повышения необлагаемого дохода до уровня минимальной зарплаты, а также пороговые величины выражать не в абсолютных цифрах, а привязать к той же минималке: например, до одной минималки ставка 0%, от одной до двух — 15%, от двух до 4 — 25%, свыше 4 — 35% (цифры для примера, конечно, обсуждаемые).

  Статистические сведения по зарплате отсюда.
  Atbalstījuši: Николай П, Aisek Brombergs, Валерий Курочкин, Сергей Галашин
   
  •  
   23.11.2015 11:32
   Nr7 Дарья Юрьевна Latvija Евгений Лурье (Nr6)
   Это намного облегчит администрирование налогов государству и жизнь предпринимателю, ибо тут же отмирает интерес государства регламентировать и оспаривать отнесения тех или иных трат на расходы, уменьшающие прибыль: какое ему дело, если такого налога нет.
   -----------------------
   В Эстонии, где такая схема используется, не совсем так. Точнее, совсем не так. Там налога на нераспределенную прибыль нет, но есть налог на ее распределение. Так чтобы не распределяли прибыль на пьянки-гулянки, а инвестировали в развитие, со всех расходов, не связанных с хозяйственной деятельностью, налог надо платить сразу. Типа, погулял вечером на 88 евриков, завтра же отнеси в госбюджет  22 еврика, даже если по году предприятие в глубоких убытках.
   И за отнесением расходов тамошний ВИД бдит очень строго.

   У нас при убытках (реальных или нарисованных) налог по декларации может и не появиться.
   Atbalstījuši: Евгений Лурье, Aisek Brombergs, Лилия Орлова, Ян Вендровец
    
   •  
    23.11.2015 11:45
    Nr8 Евгений Лурье Latvija Дарья Юрьевна (Nr7)
    Поправка с благодарностью принимается.
     
   •  
    23.11.2015 13:42
    Nr14 Слава Р Latvija Дарья Юрьевна (Nr7)
    У нас существует предналог на прибыль - одно из самых идиотских изобретений, которые можно представить. Данный предналог стимулирует предпринимателей "рисовать" убытки, чтобы не платить прибыль за текущий год авансом. С этой точки зрения отсутствие налога на нераспределенную прибыль в Эстонии выглядит нереальным счастьем.

    И кстати, корпоратиные пьянки-гулянки не оплачиватся из прибыли. Как я вижу, вряд -ли Вы бизнесом когда-либо занимались, поэтому о некоторых вещах лучше не пишите. У Вас о госуправление хорошо получается. Видно в этой теме опыт есть.
     
    •  
     23.11.2015 13:55
     Nr18 Дарья Юрьевна Latvija Слава Р (Nr14)
     И кстати, корпоратиные пьянки-гулянки не оплачиватся из прибыли.
     --------------------------

     Прочитала фразу... долго думала... смысл так и не догнала....

      
     •  
      23.11.2015 14:14
      Nr21 Слава Р Latvija Дарья Юрьевна (Nr18)
      И не надо тогда себя мучить
       
      •  
       23.11.2015 15:08
       Nr22 Дарья Юрьевна Latvija Слава Р (Nr21)
       Да я за всю свою сознательную жизнь ни разу не сталкивалась с тем, чтобы от меня кто-то в магазине требовал прибыль. Все хотят денег.
       Поэтому непонятна мне формулировка корпоратиные пьянки-гулянки не оплачиватся из прибыли.

       Очевидно отдельные крутые бизнемены знают то, что не ведомо простому смертному...
       Atbalstījuši: Rita Dorofeeva, Евгений Лурье, Лилия Орлова, Ян Вендровец
        
     •  
      23.11.2015 23:06
      Nr54 Лилия Орлова Latvija Дарья Юрьевна (Nr18)
      Это типа "сама бухгалтер" :)))
       
  •  
   23.11.2015 23:21
   Nr56 Igors Pimenovs Latvija Евгений Лурье (Nr6)
   Женя, прогрессивный налог — это очень левая идея. Оппортунистическая, но левая.
   Люди с очень высокими доходами не станут менять свою резиденцию. Им никуда не деться. Там, где бы они согласились осесть, уже прогрессивный налог, да ещё покруче того, что предлагаем.
   Да, конечно, уплаченный социальный налог не облагается подоходным. Не подчеркнул потому, что так уже определено законом, и мы здесь ничего не меняем. Посмотри, пожалуйста, в статье на 4-й странице пример расчёта налога.
   Большое спасибо за полезный разговор. Непременно разберусь внимательно в твоих примерах и доводах.
    
  •  
   26.11.2015 10:31
   Nr118 Andrey Veliks Latvija Евгений Лурье (Nr6)
   Идея обложить дивиденды таким же налогом, как зарплаты и практически отменить налог на прибыль  имхо, очень здравая.

   Дебильная идея приравнять дивидент к зарплате.  Это разные по сути доходы. И налог на дивидент лишь выравнивает общий налог до уровня подоходного дял физлиц. И даже больше (15% уже оплачены налогом на прибыль юриков + 10% налогом на дивиденты).

   Если делать 0% на прибыль, то тогда на дивидент ставить равным подоходному. И не притягивать сюда социальный.

    
   •  
    26.11.2015 14:41
    Nr121 Евгений Лурье Latvija Andrey Veliks (Nr118)
    Речь все время идёт только о подоходном налоге.
     
    •  
     26.11.2015 21:43
     Nr124 Andrey Veliks Latvija Евгений Лурье (Nr121)
     я сначала дал ссылку на ваш же пост, а там про дивиденты :)
     но ... все предложения неявно сводятся к теме, что и дивиденты надо обложить КАК и доходы по з/п
      
     •  
      26.11.2015 23:05
      Nr126 Евгений Лурье Latvija Andrey Veliks (Nr124)
      Сейчас дивиденды облагаются 10% налогом, потому что выплачиваются с прибыли, с которой уже уплачен 15%-й налог. Когда вводился налог на дивиденды, подоходный был 25%. Сейчас он 23%. Отмена налога на нераспределённую прибыль и обложение дивидендов 23% выгодно для получателей дивидендов.
      Atbalstījuši: Сергей Галашин
       
 •  
  23.11.2015 11:53
  Nr9 red pepper Latvija
  На мой взгляд идея прогрессивного налога в Латвии в нынешнее время просто отвратительная.  Во первых автор считает что 1500 евро в месяц - это много. Действительно это сравнительно много для здорового молодого человека не обремененного семьей, без проблем с здоровьем и без обязательств помогать родителям. Хотя и в этом случае -  это не очень много. 
   Если же рассмотреть семью с 2мя или 3мя детьми (а ведь одна из целей и задач государства сделать такие семьи нормой,  а не редким исключением),  то на 1500 евро с трудом можно сводить концы с концами. Если же еще учесть  необходимость помогать родителям-пенсионерам,  то не то что на предметы роскоши, на пиво денег не останется. 

  Прогрессивный налог в развитых странах - это своего рода форма платы для людей со сверхдоходами за проживание в комфортном,  безопасном государстве. Латвию с натяжкой можно отнести к комфортной (для сверхбогатых людей) стране. Поэтому ничего кроме очередного ограбления узкой прослойки относительно обеспеченных людей такой налог не принесет.  
  Atbalstījuši: Денис Кольцов, Mister Zzz, Timber ***, Сергей Кузьмин, доктор хаус, Rita Dorofeeva, Лилия Орлова, Ян Вендровец
   
  •  
   23.11.2015 23:30
   Nr58 Igors Pimenovs Latvija red pepper (Nr9)
   Не так. Прочитайте, пожалуйста, статью. Доход в 1500 евро после выплаты обязательного взноса социального страхования НЕ ОБЛАГАЕТСЯ ПО СТАВКЕ 23 ПРОЦЕНТА. Он облагается по частям. После уплаты работником социального налога из зарплаты в 1500 евро остаются для обложения подоходным налогом 1342,50. По действующей ставки 23% налог составит 308,78 евро. По предлагаемым ставкам прогрессивного налога получаем: 160 евро не облагаются; с 440 евро по ставке 15% налог составит 66 евро; с оставшихся 742,50 по ставке 25% получаем налог в 185,63 евро. Итого, с зарплаты в 1500 евро прогрессивный налог составит 251,63 евро, то есть, на 57,15 евро меньше в сравнении с действующим.

    
   •  
    24.11.2015 10:50
    Nr87 Дарья Юрьевна Latvija Igors Pimenovs (Nr58)
    Это все красиво, чтобы отпиариться перед выборами - мол, мы социалисты, прижмем буржуев и подкинем копейку трудовому народу.

    Год назад на эту тему была дискуссия у Домбурса. Тогда и приводили статистику: зарплаты свыше 1,5 тыс. в месяц (то ли евро, то ли латов) у нас честно получают около 1,5% работников. Можно добавить туда еще 800 получателей дивидендов и 175 получателей процентов.
    И стоит ли из-за них городить огород?

    Вы же предлагаете начинать прогрессию со 160 евро в месяц и к средней зарплате 750 евро в месяц уже применять 3 ставки налога. И как все это будет на практике рассчитываться и администрироваться?
    Что делать, если человек получает доходы в нескольких местах: работает по найму, имеет свою фирмочку и еще сдает в аренду квартиру. Кто будет все доходы суммировать?
    Что делать, если доходы нерегулярные, например, 550 евро в месяц и в один месяц выплатили премию 100 евро. Кто будет отслеживать годовой доход и пересчитывать налоги?

    Каждому придется в конце года лично заполнять декларацию? Так ВИД же свихнется. Они сейчас 100 тыс. деклараций с оправданными расходами не могут полгода обработать. А вы хотите, чтобы обрабатывали миллион?

    Где в вашей схеме льготы на иждивенцев, которые при нашей безрадостной демографической ситуации имеют больший пропагандистский эффект? Сейчас работник с ребенком имеет 240 евро необлагаемых, а вы предлагаете ему 160 евро.

    В Швеции прогрессия начинается с 46 тыс. в год, а не с 7,2 тыс., как предлагаете Вы. 
    Atbalstījuši: uke uke, red pepper, Ян Вендровец, Andrey Veliks
     
 •  
  23.11.2015 13:21
  Nr11 Слава Р Latvija
  Отличная статья, которая может использоваться в качестве иллюстрации к утверждению " Почему я не голосую за ЦС ? ".

  Прогрессивный налог - одна из самых вопиющих несправедливостей, существующих мире на данный момент. Уже не раз высказывался на эту тему здесь, не хочу повторяться.

  С одной стороны автор прав, толчком к введению прогрессивного налога послужила череда революций, прокатившихся по Европе начала 20-го века и последующее создание СССР. Но надо вспомнить, что в тот момент в кап обществах не было никакой социальной программы, даже пенсий. Как Вы знаете, сердобольный Уинстон Спенсорович Черчилль содержал свою няну, которую уволили ее родители после того, как дети выросли и ее услуги больше были не нужны. Выходного пособия не хватило старой женщине, чтобы дожить остаток дней, и молодой Черчилль в меру сил помогал ей, покуда она не отошла в мир иной. Но ведь мир был тогда другим! Женщины в большинстве западных стран до 20-х годов не имели права голоса....

  Прогрессивный налог в нынешнем его виде был введен после войны. Т.к. рядом за железным занавесом находилось гос-во рабочих и крестьян. Введение налога снижало напряженность общества и купировало уход в криминал части малообеспеченных. Со временем прогрессивная система получила настолько уродливые формы, что не работать стало выгодней, чем работать. Более того, увеличение брутто з.п. легко может привести к сокращению нетто зп. Это автор называет справедливостью?

  Любые попытки ввести в нашем обществе прогрессивный налог приведут к сокращению бизнеса. В Латвии и так довольно высокие налоги на раб силу. При этом безработица у нас структурная. Т.е. кого-то не хватает, а кого-то слижком много. В отраслях с высокой прибавочной стоимостью з.п. довольно велики. Увеличение налога - заставит либо их сокращать, либо уходить в тень.
  То же касается и увеличения налога на дивиденды. С какого перепугу это будет стимулировать бизнес? Скорее бизнес переберется в страны с более вменяемым налоговым климатом.

  Да и вообще, Латвии ИМХО не повезло с политиками. Латышские партии типа все "правые", а как посмотришь в экономическую программу- половина большевики. В т.н. Русской партии - главный пропагандист - отъявленный руссофоб. ЦС - да, двигает свою соц-дем идею, да только кому она нужна? Как будто мы налогов платим мало ......

  Короче, "пропал дом" (с) СС.
   
  •  
   23.11.2015 13:45
   Nr15 Станислав Букайн Latvija Слава Р (Nr11)
   В т.н. Русской партии - главный пропагандист - отъявленный руссофоб.

   Это вы о ком? Назовите уж, а то как-то не понятно. И русофоб с одной С пишется ;)
    
   •  
    23.11.2015 13:50
    Nr17 Слава Р Latvija Станислав Букайн (Nr15)
    Komentāru izdzēsis moderators
    Dzēšanas iemesls:
    Нарушение Устава IMHOclub

    2.5. Уважать читателей форума. Ссоры с собеседниками в прямом эфире, провоцирование конфликтов наказуемы. Корректность, господа и дамы, — залог умственного и физического здоровья нашего клуба.
     
  •  
   23.11.2015 23:34
   Nr59 Igors Pimenovs Latvija Слава Р (Nr11)
   Перечитайте, пожалуйста, статью ещё раз. И потом, откуда Вы взяли, что "увеличение брутто з.п. легко может привести к сокращению нетто зп."?
   Из чего это следует?
    
   •  
    24.11.2015 08:51
    Nr82 Слава Р Latvija Igors Pimenovs (Nr59)
    Игорь, не в обиду будет сказано, статья написана слижком путано. Вчера читал 3 раза, пытаясь разобраться в Ваших мыслях. Кое - какие идеи понравились, но в основном - нет.

    Очень странно, что Вы не понимаете , что "увеличение брутто з.п. легко может привести к сокращению нетто зп." При прогрессивном налоге это элементарно. Т.к. градация увеличения налога идет не экспотенциально, а "лесенкой" - т.е. от сих до сих - такой налог, от сих до сих - выше на 10% и т.д.... - то, что предлагаете Вы. Мой знакомый немец пострадал от такой системы в Германии. Представьте, большая компания, коллективный трудовой договор с профсоюзом, по которому повышение з.п. происходит ежегодно на % инфляции в Германии за прошлый год. Вот так человеку подняли з.п. автоматически на 2% , он попал на следующую "ступеньку" подоходного налога и начал платить на 10% больше. В итоге нетто з.п. сократилась на 7.8%. Такой идиотизм возможен только с прогрессивным налогом..... В пору требовать от работадателя снижения з.п.

    Пожалуйста откажитесь от этой идеи. Соц справедливость и прогрессивный налог - разные вещи.

    ИМХО нужно отменить необлагаемый минимум вообще, и приминять его для тех, кто имеет детей и других иждивенцев. Допустим 200-300 евро на человека за каждого иждивенца. Затем отменить уродливую систему налога на нераспределенную прибыль и особенно предналог. Если бы вы оставили идею прогресивки и боролись за то, что я описАл, я бы за Вас м.б. даже проголосовал бы.


     
 •  
  23.11.2015 13:31
  Nr12 Денис Кольцов
  Вот как не повезло русскому избирателю Латвии. Приходится выбирать между неадекватными соглсосами и недееспособными запчел. Нормальные люди игнорят выборы а государство спускает пар через иммиграцию. Если б не иммиграция то уже б давно взорвалась Латвия кровавой революцией.
    У согласосов зудит что ли в одном месте с этим подоходным налогом?  Тот кто зарабатывает больше и так платит пропорционально больше, но согласосам приспичило наказать людей за большие заработки не пропорциональным увеличением налоговых отчислений. Предполагаю что это такая диверсия, для того чтоб отбить у людей мотивацию.
  Товарищ Сталин боролся за то чтоб в стране не было бедных, но пришёл Хрущёв и началась борьба за то чтобы не было богатых. В коммунистических мозгах спикера идеи Хрущёва живут и побеждают.
   Вопросы спикеру.  Люди своими налогами скидываются на решение общественных проблем и должны назад получать свои деньги в виде государственных благ.  На что конкретно, кроме повышение себе зарплат, вам дополнительно понадобились мои деньги? А вы не хотите в сведущем спиче отчитаться на что вы тратите народные деньги? Может если меньше воровать то можно будет налоги снижать а не повышать?

  Atbalstījuši: Mister Zzz, red pepper
   
  •  
   23.11.2015 13:50
   Nr16 Станислав Букайн Latvija Денис Кольцов (Nr12)
   На что конкретно, кроме повышение себе зарплат, вам дополнительно понадобились мои деньги? А вы не хотите в сведущем спиче отчитаться на что вы тратите народные деньги? Может если меньше воровать то можно будет налоги снижать а не повышать?

   Денис, Вы ватник, колорад, путиноид и агент Кремля, его же и рука! Надо верить! Кто не верит - тот москаль! =)

   А вообще интересная идея, надо предложить Алексееву. Хочет политик статью на ИМХО выложить - сперва за партию отчитайся по какой-либо статье расходов. Готов возглавить ревизионную комиссию =)
   Atbalstījuši: Денис Кольцов
    
  •  
   23.11.2015 17:32
   Nr31 red pepper Latvija Денис Кольцов (Nr12)
   В коммунистических мозгах спикера идеи Хрущёва живут и побеждают.
   ---------------------------
   Вы совершенно правы !!! Самое гаденькое, что спикер двигает свои коммунистические идеи (кстати запрещенные в ЛР) на законодательном уровне. К сожалению, у нас в стране много немолодых и очень небогатых русских избирателей. Ввведение прогрессивки увеличит их количество. А это, как показывают выборы и есть главный электоральный ресурс согласосов. У них ни разу не было вменяемой экономической программы.  Зато прогрессивку они протаскивают с жутким упорством. 
   Atbalstījuši: Денис Кольцов, Mister Zzz
    
 •  
  23.11.2015 15:59
  Nr23 yellow crocodile Latvija
  Плоская ставка и администрируется легче, и для развития бизнеса предпочтительнее, и меньше мотивации уклоняться. Единственный плюс прогрессивной ставки – протолкнуть левацкую агенду раскулачивания буржуев. Если ЦС действительно желает побороться за рабочий класс, бороться надо за существенное повышение необлагаемого минимума. 75 евро — это курам на смех. С доходами менее полутора прожиточных минимумов человек должен платить один символический евро налогов в год, дабы не чувствовать себя полным халявщиком, и все. Тогда и на соц бюджет меньше нагрузка.

  Из той же левацкой некомпетентности идея уравнять ставку налога на прирост капитала со ставкой зарплатных налогов. Леваки пропагандируют, что дивиденды, проценты, прирост капитала якобы получают только буржуи-толстосумы. На деле же соц бюджет только выиграет, если у нас как можно больше людей будут создавать накопления, инвестировать. Люди создают накопления из дохода, с которого уже заплачены зарплатные налоги, и единственная правильная ставка налога на прирост капитала — это 0%. Нельзя штрафовать людей за то, что они не тратят всю зарплату до копейки, а что-то откладывают, инвестируют. В Канаде, Англии и скоро в США есть специальная схема для среднего и малоимущего класса — не облагаемый налогами инвестиционный счёт. В Канаде до 10 тысяч в год и до 40 (кажется) в сумме можно внести на такой счёт, и пусть оно там растёт безо всяких налогов. Это то, что ЦС мог бы проталкивать в Латвии.

  В целом налоговая политика у нас с ног на голову: сначала министерства рисуют потребности, потом Минфин смотрит, кто тут ещё шевелится, с кого можно состричь запрошенную сумму. Чтобы не ставить телегу впереди лошади, сначала должен идти записанный в план национального развития экономический рывок, для которого требуется благоприятная бизнесу среда и налоги. Наша налоговая система должна быть конкурентоспособной. Каждое изменение налогов надо оценивать с точки зрения — способствует оно рывку или наоборот? В помощь есть международные методики, вот тут например — индекс налоговой конкурентоспособности стран http://taxfoundation.org/sites/taxfoundation.org/files/docs/TF_ITCI_2015.pdf
  Эстония (сюрприз!) на самом верху. Имея на треть меньше населения и с более низкими налоговыми ставками, они умудряются собрать налогов в денежном выражении только на 6% меньше, чем наш ВИД. Как говорится, результат на табло, комментарии излишни.
  Atbalstījuši: Mister Zzz, Maija Vainst, Лилия Орлова, Ян Вендровец
   
  •  
   23.11.2015 16:32
   Nr26 Евгений Лурье Latvija yellow crocodile (Nr23)
   Эстония собирает в бюджет 38,8% ВВП (2014), а Латвия — 36,9%. То есть, какие-то ставки в Эстонии должны быть выше.

   Уравнивание налогов на доходы от зарплаты и от капитала допустимо лишь при ликвидации налогов на прибыль — а это отнюдь не левацкая идея.

   Что касается освобождения от налогов доходов от сбережений... У нас за деньги, вложенные в пенсионные фонды, возвращают уплаченный подоходный налог. Это уже стимул. Что касается освобождения от подоходного налога небольших процентных сумм — дискутируемо. По-видимому, было бы правильно брать налог, если базовая сумма была от него освобождена, и не брать, если с нее налог был уже заплачен. Или не брать никогда, пока деньги остаются в фонде, но брать, когда они изымаются (или монетизуруются бумаги). ИМХО, это уже детали, хотя и важные. В той же Эстонии ставка для всех видов доходов физических лиц одинаковая, но инвестированные доходы не облагаются, для этого надо открывать специальный инвестиционный счет. Не вижу причин сделать так же.

   Я согласен, что прогрессивный налог — идея левая, но если у нас страна в основном с левой идеологией, то за необложение нераспределенной прибыли я бы согласился на умеренную прогрессивность.
   Хотя в такой бедной стране от прогрессивности налога дохода бюджету — кот наплакал.
    
   •  
    24.11.2015 10:02
    Nr85 yellow crocodile Latvija Евгений Лурье (Nr26)

    Что-то завышенные какие-то цифры к ВВП. Еще недавно у нас было 28% и целью были 33%. Но этот показатель не учитывает теневую экономику. При низких ставках реальные сборы могут выше. В Эстонии НДС 20% (у нас 21%) и ПНН 20% (у нас 23%), необлагаемый минимум у них в два раза выше нашего. 


    Наши пенсионные фонды – отдельная песня. Они страшно дорогие, 2-3% в год обходится держание денег в таких фондах. Ровно за такой же портфель в индекс фондах комиссии будут 0.2-0.4%. Почувствуйте разницу. Если среднестатистический человек вносит по 100 евро в месяц на протяжении среднего рабочего стажа в 40 лет, только из-за завышенных комиссий при всех прочих равных его пенсионный капитал будет на десятки тысяч меньше. Поощряя людей через возврат налога вносить деньги в избранные пенсионные фонды, государство фактически крышует эти избранные фонды. 


    И налог на прирост капитала не имеет отношения к этому возврату. Прирост капитала у нас облагают прямо с первого евро. В других странах есть всякие разные освобождения, чтобы стимулировать людей накапливать деньги. Есть пенсионные инвестиционные счета, на которых можно держать и недорогие фонды, и нет налога, если деньги изымаешь уже в пенсионном возрасте. Есть страны, где прирост не облагают, если держишь бумаги дольше 1-5 лет. Есть, где налог берут только с крупных доходов. У нас ничего этого нет и не обсуждается. У нас те, кто позиционируют себя левыми, предлагают повысить ставку этого налога для тех небогатых людей, которых они вызвались защищать. Давайте сначала ограбим людей через дорогущие пенсионные фонды, а что останется – заберем через налоги. Политикам реально выгодно, чтобы у людей никаких вообще накоплений не было, чтобы люди на пенсии полностью от них зависели. Проиндексирует ли Страуюма пенсию? Выдаст ли Ушаков бесплатный билет на троллейбус?

    Atbalstījuši: Ян Вендровец
     
    •  
     24.11.2015 10:13
     Nr86 Ян Вендровец yellow crocodile (Nr85)

     Политикам реально выгодно, чтобы у людей никаких вообще накоплений не было, чтобы люди на пенсии полностью от них зависели. Проиндексирует ли Страуюма пенсию? Выдаст ли Ушаков бесплатный билет на троллейбус?

      

     Вот! Мысль интересная, хотя и спорная. Политиканам — да, возможно выгодна такая позиция, поскольку их интересует только то, как поведет себя электорат  во время следующих выборов. Но вот политикам, по-настоящему болеющим за свою страну? Не думаю. Я по своей наивности верю, что у нас и такие тоже имеются.

     :)

      

     P.S. А вообще, спасибо Вам! Всегда интересно Вас читать, только жаль, что редко здесь пишете.

     Atbalstījuši: Евгений Лурье
      
    •  
     25.11.2015 19:57
     Nr117 Евгений Лурье Latvija yellow crocodile (Nr85)
     Цифры я взял с http://www.tradingeconomics.com/

     У эстонцев социальный ниже, но есть дополнительно страхование от безработицы и 2% на накопительную пенсию, что у нас сидит внутри, в сумме немного больше.

     Насчет льгот по накоплениям совершенно согласен, но не автор в этом виноват. Можно ему предложить.

     Есть две тенденции: правая политика приводит к более быстрому развитию, но и к увеличению неравенства и чревата социальной напряженностью и взрывом. Правда, в конечном счете увеличение богатства общества сказывается и на бедных — они становятся богаче абсолютно, хотя и беднее относительно богатых. Левая с большим перераспределением, с большим патронажем со стороны государства замедляет развитие, но уменьшает неравенство и социальную напряженность.
     По этому поводу два соображения. Первое — есть время одной политики и другой. Сейчас скорее время для правой.
     Второе — наша страна очень левая. Даже те, кто называет себя правыми, очень даже левые, только национально озабоченные. Бюрократия — левая по определению, она хочет большего перераспределения. Ну и массы, особенно возрастные. Поэтому за отмену налога на реинвестированную прибыль надо что-то отдать левым. ИМХО, умеренно прогрессивная шкала — адекватная плата за отмену этого маразма.
     Atbalstījuši: Сергей Галашин, Inna Shuvalova
      
     •  
      26.11.2015 13:26
      Nr119 yellow crocodile Latvija Евгений Лурье (Nr117)
      Как бы все так, да дьявол в деталях. Спикер предложил совершенно дикий вариант прогрессии – 35% уже с 1500 начинаются. В Сингапуре 20% самая верхняя ставка – сразу видно, страна заинтересована в развитии. Спикер ссылается на богатые страны – типа, вот если бы нам их налоговую систему, сразу заживём не хуже их. Щаз ога. Там сначала люди сами разбогатели и только потом стали больше услуг государства потреблять, поднимая налоги. Мы развивающаяся страна, и не можем себе позволить высокие затраты на труд. Высокие налоги на зарплаты – это бич нашей экономики. На невысокие зарплаты у нас налоги одни из самых высоких в Европе. Сколько об этом говорится – ОЭСР, другие аналитики – воз и ныне там. Вместо этого появляется гениальная идея поднять ещё налоги на 1500-евро зарплату. Ну куда? Отстреливать надо за такие предложения.
      Atbalstījuši: Maija Vainst, Марк Козыренко
       
      •  
       26.11.2015 14:49
       Nr122 Евгений Лурье Latvija yellow crocodile (Nr119)
       ИМХО, если средняя зарплата у нас около 600, то у большинства фирм налоги на труд уменьшатся. Так что не все так страшно.
        
       •  
        26.11.2015 15:31
        Nr123 yellow crocodile Latvija Евгений Лурье (Nr122)
        Да вроде аж 850+ средняя по данным стат управления. На деле больше, они серую зарплату не учитывают. Я не согласна, что получить такую прогрессию взамен отмены ПНП на реинвестированную прибыль – это хорошая сделка. Налог на прибыль всего 15%, терпимо для бизнеса, а зарплатные налоги никуда не годятся. 

        Читали? Минфин собрался потратиться на исследование нашей налоговой системы. Не так, чтоб там что-то новое скажут – скорее всего, рекомендации будут те же, о чем годами говорится: снижать налоги на зарплаты, повышать на имущество. Но потраченные 300 тысяч – реальная возможность прижать Минфин к стенке: деньги потратили, рекомендации получили – давайте выполняйте. Плюс для наших политиков с хронической боязнью брать на себя ответственность это возможность прикрыть жопу на случай, если всплывут косяки во время реформы: это не мы, это Всемирный банк рекомендовал. В общем, может что-то и сдвинется в нужную сторону.
         
        •  
         26.11.2015 21:43
         Nr125 Евгений Лурье Latvija yellow crocodile (Nr123)
         Истина ближе к вам: средняя брутто в прошлом году была около 765. В этом в первом полугодии больше 800.

         Все равно, зарплаты выше двух средних воспринимаются, как большие.
          
 •  
  23.11.2015 16:24
  Nr25 Андрей Галкин Latvija
  К сожалению, мало кто понимает, что идея "прогрессивного налога" это двойной обман, т.к. оперируют процентами, а не реальными суммами. Т.е. первый обман уже был с введением процентного налога.

  Налог в процентном отношении - это УЖЕ прогрессивный налог. Что хотят сделать - это заменить прямую графика на ломанную линию.

  Справедливость - это когда каждый человек платит одинаковую абсолютную сумму налога (точнее сбора) "на содержание государства". Про социальный налог в этом контексте речи не идёт, там обман пострашней, ибо смешали "солидарность", пенсии, страхование дохода и т.д. всё в одну кучу.

  Прогрессивной шкалой процента налога по сути предлагается раскулачивание XXI века. С такой политикой, давайте вводить прогрессивные цены на билеты, на топливо, на коммунальные услуги и т.д. Что будет в конечном счёте? Толпа искусственных малоимущих нахлебников, от которых Скандинавия страдает уже не первое десятилетие. У нас уже и так разного рода социальные дотации есть, куда дальше?
  Atbalstījuši: Mister Zzz, red pepper, Денис Кольцов, Inna Shuvalova
   
  •  
   23.11.2015 16:38
   Nr28 Mister Zzz Latvija Андрей Галкин (Nr25)
   Точно! Надо дорожный налог ввести от цены машины. Ездишь на мусорнике - езди бесплатно. Мечта нищебродов.

    
   •  
    23.11.2015 19:04
    Nr38 Денис Кольцов Mister Zzz (Nr28)
    А зачем вообще нужен дорожный налог, его нужно отменить а вместо него пропорционально повысить акциз на бензин. Государство ничего не потеряет, а администрировать будет легче.  И страховку нужно привязывать не к машине а к человеку, у меня три машины и бесит что страховать нужно тоже все три, а я не могу одновременно на всех трёх ездить.
    Atbalstījuši: Андрей (хуторянин), red pepper
     
  •  
   23.11.2015 19:13
   Nr39 Владимир Бычковский Latvija Андрей Галкин (Nr25)
   "каждый платит одинаковую сумму налогов" - а что тогда делать с чиновниками, они же ПЛАТЯТ за себя подоходный налог с НАШИХ налогов, т.е. я плачу за себя и за "того дядю" ? Т.е. налицо ДВОЙНОЕ налогообложение меня.
    
   •  
    23.11.2015 19:27
    Nr40 Андрей Галкин Latvija Владимир Бычковский (Nr39)
    Двойного нет. Сняли только одну сумму, а вот то, что государство<->чиновник образуется замкнутый цикл - это другое.

    Примерно такое же с аффилированными с государством компаниями: все заплаченные налоги с лихвой компенсируются государственными же заказами. В итоге одна сумма туда-сюда гуляет. А вот простые компании вынуждены отдавать дань государству из дохода, полученного из вне этой системы.
    Atbalstījuši: Владимир Бычковский
     
    •  
     24.11.2015 16:27
     Nr103 Владимир Бычковский Latvija Андрей Галкин (Nr40)
     "Двойной" я образно назвал, а так всё1 верно, пашем на дядю, который не только СЕБЯ кормит (чиновник), но и ВСЮ свою родню...фирмы по-гос-заказам.
     Atbalstījuši: Андрей Галкин
      
  •  
   23.11.2015 23:44
   Nr60 Igors Pimenovs Latvija Андрей Галкин (Nr25)
   Вам бы на сеймовскую трибуну, чесслово. А с чего Вы взяли, что мы равскулачиваем буржуазию? Мы её холим.

   И Вас тоже прошу, извините. Прочитайте, пожалуйста, статью. Ну уж если взялись комментировать. Обратите внимание, 160 евро дохода мы предлагаем не обкладывать подоходным налогом. 160! А не нынешние 75.
    
   •  
    23.11.2015 23:47
    Nr61 Марк Козыренко Latvija Igors Pimenovs (Nr60)
    Уважаемый Игорь, а почему не посчитать прожиточный минимум и не потребовать установить необлагаемый с ним наравне?
    Atbalstījuši: Сергей Галашин
     
    •  
     24.11.2015 00:18
     Nr69 Igors Pimenovs Latvija Марк Козыренко (Nr61)
     Да, логично. Но денег в бюджет тогда сильно недособерёт Латвия. 2-3 процента роста экономики в год — это очень мало. Но то очень поверхностное моё суждение. Для точного ответа надо считать.
      
     •  
      24.11.2015 00:28
      Nr72 Марк Козыренко Latvija Igors Pimenovs (Nr69)
      Но денег в бюджет тогда сильно недособерёт Латвия.

      Да пусть расходы сокращает. Иначе через какое-то уже не очень большое количество лет страны буквально не станет...
      Atbalstījuši: Андрей (хуторянин)
       
      •  
       24.11.2015 00:38
       Nr75 arvid miezis Latvija Марк Козыренко (Nr72)
       На святое позарились, это как сокращать думаете... они уволят всех уборщиц ,а себе зарплату прибавят, уборщиц наймут через фирму и .....
       Так что не надейтесь и забор им надо, и на партии денег надо, и лом закупать надо. Вот половину учебных заведений закрыли - денег нет. Половину больниц закрыли - денег нет. Самолеты летают, а миллионы улетают. Так что готовсь - налоги будут скоро и за хождение по святой латышской земле.
       Atbalstījuši: Марк Козыренко, Inna Shuvalova
        
       •  
        24.11.2015 00:44
        Nr77 Марк Козыренко Latvija arvid miezis (Nr75)
        У вас вилы в хозяйстве есть? Говорят - пользительная штука...
         
        •  
         24.11.2015 00:58
         Nr79 arvid miezis Latvija Марк Козыренко (Nr77)
         Вилы та есть. Но тут супер пупер компьютеры надо закупать. А то на работу пойдешь и не сумеешь остаток заработка посчитать. Во как тут лихо депутат считает, за сейм радеет, чтоб у правительства деньюшка водилась. Он наверное думает что я не знаю, что основную сумму все равно с нищих собирают. Но если перестарается с наездами на спонсоров - уволят же :)
          
   •  
    24.11.2015 00:17
    Nr68 Андрей Галкин Latvija Igors Pimenovs (Nr60)
    Не беспокойтесь. Статью прочитал, но это не значит, что принял каждый довод за чистую монету.

    Холите? В трактовке "льстите" может быть.
     
    •  
     24.11.2015 00:23
     Nr70 Igors Pimenovs Latvija Андрей Галкин (Nr68)
     Холим-холим. Затем и предлагаем прогрессивный налог, иначе некому будет продавать товар, а значит непонятно, зачем в него вкладывать, производить. И положит тогда зубы на полку не только покупатель, но и буржуазия. Или потянется в тёплые края. Что понемногу и происходит.
      
     •  
      24.11.2015 00:32
      Nr73 Андрей Галкин Latvija Igors Pimenovs (Nr70)
      Ну, так начните думать как производить и экспортировать, как затянуть инвестиции в экономику вместо того, как больше собрать налогов.

      А для этого надо сделать фискальную политику мягче, чем в целом в ЕС, как минимум. Не только для отдельных пролоббированных отраслей, а в целом для предпринимателей.
      Atbalstījuši: Mister Zzz, Inna Shuvalova
       
  •  
   23.11.2015 23:49
   Nr62 Igors Pimenovs Latvija Андрей Галкин (Nr25)
   Вы пишите: "Справедливость - это когда каждый человек платит одинаковую абсолютную сумму налога (точнее сбора) "на содержание государства"." Это как — кассир Максимы её платит, и директор Максимы её же платит?

   Принцип прогрессивности не в том, что богатый платит больше, а тот, у кого больше возможностей заработать несёт бОльшую налоговую нагрузку. В статье об этом — в самом начале.

   "Страдание" Скандинавии называется процветанием.
    
   •  
    24.11.2015 00:25
    Nr71 Андрей Галкин Latvija Igors Pimenovs (Nr62)
    Совершенно верно, кассир магазина по закону получает столько же благ от государства сколько её директор. Все же "равны".
    На деле, директор магазина пользуется частной медициной, частной охраной, частными адвокатами и т.д. за счёт дополнительных расходов. С какой стати директор должен отдавать на содержания государства больше, если он и так потребляет меньше "бесплатных" услуг?

    Я настаиваю на том, что прогрессивный налог и так изначально заложен в процентной ставке. Введение прогрессивности самой процентной уже агония фискальной системы.

    Либо Вы не осведомлены о положении дел с "процветанием", либо намерено лукавите.
    Atbalstījuši: red pepper, Mister Zzz, Ян Вендровец, Дмитрий Гореликов, Inna Shuvalova
     
 •  
  23.11.2015 16:32
  Nr27 Mister Zzz Latvija
  Хотелось бы знать, сколько в своей жизни господин Пименов заработал денег, а сколько получил за хождение на якобы работу? В процентном соотношении.

  Чужие деньги считать и делить хорошо получается, а вот предложить хоть что-то, чтобы заработать деньги в бюджет слабо?
  Ах да, забыл про мегауспешный проект - рижская вода в бутылках.

  Короче, смысл реплики в чем?
  Когда хотят вылечиться, спрашивают совета у врача. Когда денег заработать - у бизнесмена. А тут нам, успешная партия с нулевым выхлопом практических дел советует введение прогрессивного ПНН, которое создаст новые возможности развития экономики и обеспечит значительную стабилизацию латвийского общества.

  Вы им верите?


  Atbalstījuši: Сергей Кузьмин, red pepper, Денис Кольцов
   
 •  
  23.11.2015 16:52
  Nr30 Евгений Макаров Lielbritānija
  Идея здравая, чего на спикера накинулись. Да, из-за латвийских уровней доходов все эти суммы выглядят смешными — в Англии необлагаемый минимум немного меньше уровня предлагаемого максимального налога. Ну да что поделать-то? В результате самые бедные хоть немного больше получат. Такая вот новая концепция, "социальная справедливость" называется.
   
  •  
   23.11.2015 17:39
   Nr32 red pepper Latvija Евгений Макаров (Nr30)
   Идея ни фига не здравая. Можно ввести налог на "сверхбогатство", раз согласие так ненавидит богатых людей и не хочет их видеть в Латвии. Типа доходы выше 300 000 евро обложить например по ставке 70%. Это имеет какую-то извращенную, но логику. Но считать доход 1500 евро в Латвии высоким - это все равно что яблони на приусадебном участке приравнять к пальмам и апельсиновым рощам и брать с них налог на роскошь. Или казанку на речке прировнять к мега моторной яхте и считать владельца казанки олигархом.    
   Atbalstījuši: Сергей Кузьмин, Mister Zzz, Борис Еремеев, Андрей (хуторянин), Лилия Орлова, Rita Dorofeeva, Олег Озернов, arvid miezis, Ян Вендровец
    
   •  
    23.11.2015 17:54
    Nr33 Евгений Макаров Lielbritānija red pepper (Nr32)
    Кто говорит, что доход в 1500 — высокий? Это просто уровень дохода, начиная с которого активизируется другая налоговая ставка. Ставка эта, к слову, огромной не является — вполне себе обычный налог.
    Я понимаю, что все примеривают эти налоги на себя и поэтому ругаются — совсем бедных тут видно нет. Эмоциональную реакцию понять можно. Но уровень аргументации...
     
    •  
     23.11.2015 22:14
     Nr43 red pepper Latvija Евгений Макаров (Nr33)
     Так спикер же считает, что доход начиная с 1500 евро высокий и должен облагаться высшей ставкой. Причем я бы еще понял аргумент, что эти деньги пойдут в специальный фонд для помощи совсем бедным. Но ведь спикер подвел под это дело теоретическую базу. По его убеждению зарабатывающий больше, должен платить ПРОПОРЦИОНАЛЬНО больше на СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВА. При этом, с введением прогрессивной шкалы бедные не получат сильно больше денег, больше денег получит государство для финансирования своих непонятных расходов. И все это по убеждению автора будет способствовать экономическому росту, стабильности в обществе и прочим прелестям устойчивого развития.
     Atbalstījuši: Лилия Орлова, Rita Dorofeeva, Ян Вендровец
      
     •  
      23.11.2015 22:28
      Nr44 Евгений Макаров Lielbritānija red pepper (Nr43)
      Спикер исходил из того, что количество собираемых налогов не должно существенно меняться. Потому что если после предлагаемой реформы денег будет собираться меньше, то надо урезать чей-то бюджет, что вызовет сопротивление, и в результате шансов у реформы нет.
      Поэтому он взял статистику по нынешним доходам населения и прикинул, что в рамках этой статистики можно считать "низкими", а что "высокими" доходами. Так что если вас "высокие" доходы не впечатляют — все претензии к латвийской экономике.

      Пропорциональная шкала — не изобретение спикера, так функционируют большинство западноевропейских государств. Так что она вполне совместима с устойчивым развитием. Насколько она ему способствует — вопрос дискуссионный.
       
      •  
       23.11.2015 22:43
       Nr46 Евгений Макаров Lielbritānija Евгений Макаров (Nr44)
       * Не "пропорциональная", а "прогрессивная", описался.
        
      •  
       23.11.2015 22:48
       Nr48 red pepper Latvija Евгений Макаров (Nr44)
       Прогрессивная шкала возможно справедлива для некоторых стран на некоторых исторических отрезках. Хотя вопрос справедливости тут относительный и спорный. Государство всегда и везде стремится выжать из своих подданных максимум. Но важно не перегнуть палку и не делать так, чтобы подданные разбежались или начали бунтовать. В Латвии, на нынешнем историческом отрезке налоговая бремя и так очень сильное. Только-только формируется относительно устойчивая группа людей с доходами выше минимального и выше среднего. Спикер предлагает залезть к ним в карман. Эта группа людей , имхо, не является его электоратом, поэтому с т.з. политика он смело может ее атаковать. Что он и делает. И спикеру абсолютно плевать, что люди которые зарабатывают от 1500 евро в месяц, как правило много и старательно учились, много и хорошо работают, имеют детей которым тоже хотят дать хорошее образование (что очень не дешево). Они и так платят налогов (прямых и косвенных) больше чем жители с меньшим доходом. Но спикер считает что на этих людей надо повесить еще большее бремя по содержанию государства. Лично я считаю это категорически неприемлимым и совершенно правильно что политическа сила которая это проталкивает находится в оппозиции.
       Atbalstījuši: Ян Вендровец, Дмитрий Гореликов
        
       •  
        23.11.2015 22:58
        Nr50 Евгений Макаров Lielbritānija red pepper (Nr48)
        Ещё раз: спикер не изобрёл велосипед, он описал то, что существует буквально везде в цивилизованном мире. Мне неясно, почему у Латвии настолько свой путь, что это всё перестанет работать.
        Кроме того, если я правильно понимаю, при зарплате в 1500 евро налогов предлагается платить меньше, чем сейчас. Только сверх этого предела каждый евро облагается 35%. Посчитайте, может вам выгоднее будет :)
         
        •  
         23.11.2015 23:06
         Nr55 red pepper Latvija Евгений Макаров (Nr50)
         Работать все не перестанет. только если к примеру человек зарабатывал 5 000 евро в месяц. то платил честную 1000 налога. По мнению спикера - мало. Должен заплатить еще 500. А если человек зарабатывал 500, и платил 100, то слишком много, должен платить 75.  И где логика ? 
          
         •  
          24.11.2015 00:09
          Nr66 Igors Pimenovs Latvija red pepper (Nr55)
          Интересно-то! Откуда Вы это всё взяли, пеппер? Из каких таких глубин моего анализа? Чего только не узнаешь о своём труде (и о себе) в творческой дискуссии.
           
          •  
           24.11.2015 14:56
           Nr98 red pepper Latvija Igors Pimenovs (Nr66)
           Уважаемый Игорь,  
           беру з-п в 5000 евро - в год получаю 60 000
           у меня получилось по вашей схеме годовой налог в  18 192 
           сейчас такая з-п обкладывается 15 000 (реально меньше,  но пренебрегаем минимумом). 

           доход в 500 евро (3 минималки с хвостиком) - в год  6000
           по вашей схеме получается 612, 
           сейчас 1500 (в реале меньше,  но я пренебрегаю минимумом). 
           Относительно небогатый человек разбогател на 900 евро. 
           При этом зажиточный обеднел на 3200 евро 

           Мне абсолютно не жалко если кто-то получит допик в 900 евро в год. Но ведь зажиточный тратил на содержание госаппарата (вашу з-п в том числе),  оборону,  полицию,  дороги и т.д. в 10 РАЗ больше!!!! А получал из общего котла социальных услуг ровно столько же (возможно даже меньше). По вашей схеме он должен тратить на содержание всего того же что и было в 30 РАЗ больше чем относительно небогатый,  а получать столько же. 
           И это мы не принимаем во внимание косвенные налоги PVN и  акциз. И социального налога он платит ГОРАЗДО больше.  Может быть стоит подумать,  чем компенсировать зажиточному (не могу сказать богатому) человеку его вклад в содержание государства. Или это несправедливо? 

           Gри этом еще раз обращаю внимание,  ВЫ сознательно уходите от вопроса как быть с членами семьи?  Ведь 500 евро на одинокого молодого человека это вполне ничего,  а 5000 на семью из 5 человек + помочь родителям (жены в том числе) это не так уж и много.  Если вы взялись за радикальное усложнение налогообложения,  то учтите это тоже. иначе красивый (для небогатых) популизм получается. 

            
         •  
          24.11.2015 00:41
          Nr76 Евгений Макаров Lielbritānija red pepper (Nr55)
          Думаю потому, что плоская шкала негуманна: для зарабатывающего 500 эти 25 — большие деньги, у него каждый лишний евро на счету. А состоятельный человек может себе позволить существенно больше безболезненно. В результате индекс Джини не зашкаливает, люди не вгоняются в нищету, в страну не сташно ездить туристам, не надо тратить большие деньги на борьбу с преступностью и т.д.
          В западных странах состоятельные люди это давно поняли и приняли — платят и 40, и 50, и больше процентов. А там, где принятие законов контроллируют нувориши — там плоская шкала, ага.
          Atbalstījuši: Марк Козыренко
           
        •  
         24.11.2015 00:13
         Nr67 Igors Pimenovs Latvija Евгений Макаров (Nr50)
         Господин Макаров, Вам отдельное спасибо. Без иронии пишу.
          
       •  
        24.11.2015 00:54
        Nr78 Марк Козыренко Latvija red pepper (Nr48)
        Только-только формируется относительно устойчивая группа людей с доходами выше минимального и выше среднего. 

        Если продолжать брать много с бедных, они этим выдавятся из страны и ваша группа останется тут одна и её сил в результате ни на что в стране не хватит. Тогда и вы будете вынуждены тут всё бросить и эвакуироваться. Вам это надо? Почему бы не согласиться с теми мерами, которые ну хоть как-то замедлят отток людей из страны?
         
        •  
         24.11.2015 01:32
         Nr80 red pepper Latvija Марк Козыренко (Nr78)
         Вы же согласны с тем, что все должны платить за содержание государства. Ну вот мы и платим 25% ПНН.  Я не против увеличить необлагаемый минимум хоть до 1000 в месяц. Но прогрессивка никак не сделает бедных богаче. И не понимаю причем тут отток людей. Люди уезжают не столько от маленьких зарплат, сколько от безнадеги, от отсутствия перспективы. Прогрессивка уж точно никак перспективы не улучшит. 
          
         •  
          24.11.2015 09:25
          Nr83 Марк Козыренко Latvija red pepper (Nr80)
          Перспективы наверняка не улучшит, возможно - немного затормозит процесс вымывания рабочей силы...
           
         •  
          24.11.2015 10:01
          Nr84 Ян Вендровец red pepper (Nr80)

          Согласен с Вами в части рассуждений о нелепости введения прогрессивного налога  сегодня. В перспективе, когда «жирок» нарастет побольше, можно вернуться к рассмотрению этого вопроса, имхо. Но в части того, что уезжают от безнадеги — категорически не согласен. Уезжают, потому что мир стал открытым и возможностей для саморазвития стало больше. Если бы у меня в свое время была возможность учиться, скажем, в Сорбонне, я бы тоже выбрал Сорбонну, а не ЛГУ. Опять же, Вы не учитываете такой фактор, как то, что многие уехавшие присылают сюда деньги, приобретают здесь жилье… То есть, люди не уезжают навсегда, и заработанные ими деньги продолжают работать и здесь. И тоже приносят доход государству.

           
          •  
           24.11.2015 11:18
           Nr90 red pepper Latvija Ян Вендровец (Nr84)
           Ну тема отъезжающих не входила в тему обсуждения статьи. 

           А к прогрессивному налогу у меня стойкое отвращение. Даже кюшать нэ могу  ;)
            
         •  
          24.11.2015 13:18
          Nr92 Евгений Макаров Lielbritānija red pepper (Nr80)
          > Но прогрессивка никак не сделает бедных богаче.

          Это просто не соответствует действительности. Возьмите маленькую брутто зарплату и сравните, сколько получится нетто по существующим правилам и по предлагаемым.
           
          •  
           24.11.2015 14:02
           Nr93 red pepper Latvija Евгений Макаров (Nr92)
           Если с маленькой з-платы возьмут чуть меньше налога,  бедный от этого не разбогатеет,  он станет чуть менее бедным. Но при этом конечно будет благодарен партии согласие за свою чуть меньшую бедность. Задача ведь сделать так что бы бедных было как можно меньше и этот уровень бедности повышать. И чтобы у людей была мотивация заниматься или собственным делом или совершенствоваться с целью получения уникальных знаний и умений. Есть ведь реальный прожиточный минимум на человека. Ну например в Риге 300 евро. Его вообще антигуманно налогом обкладывать.  Т.е. если в семье из 3-х человек работает один человек и получает нетто з-п 900 евро,  то подоходный налог с такой семьи брать антигуманно, согласитесь. Но спикер помещает такой доход в 3-ю категорию (назовем ее весьма зажиточные) и обкладывает по ставке 25%.  Офигенно гуманно. 
           при этом,  если человек относительно успешный предприниматель и заработал дивидендов на 50 000,  то спикер помещает его в категорию "дойных коров" и обкладывает 35%. Объясните с какого перепугу коммерсант должен это терпеть? Естественно такой человек постарается ускользнуть и будет тратить свои денюжки ВНЕ Латвии. И фиг вы его найдете. 
           Atbalstījuši: Ян Вендровец
            
           •  
            24.11.2015 14:13
            Nr94 Евгений Макаров Lielbritānija red pepper (Nr93)
            Вначале вы сказали неправду: "никак не сделает богаче". Сделает.
            Потом вместо того, чтоб признать: "глупость сморозил", начали заниматься софистикой: "не разбогатеет, а станет менее бедным". Некрасиво.

            Уедет успешный предприниматель из Латвии? А куда? Почти везде такая же система, да ещё и покруче. Ах да, можно в какой-нибудь Катар, там вообще подоходного нету. Сказка, а не страна.
             
            •  
             24.11.2015 14:37
             Nr96 red pepper Latvija Евгений Макаров (Nr94)
             Согласен,  изначально не определились в терминах. Я так понимаю,  что вы солидарны со спикером в том что если  "бедному в моем понимании" человеку с годовым доходом например в 3840 евро (это две минималки) дать налоговую скидку аж в 10%  (это почти 40евро в месяц) он станет богатым. Что ж такое определение имеет право на жизнь. Спикер это и двигает. Типа давайте бедным дадим 2-3 десятки и они побегут их тратить в магазины и дико простимулируют внутренний спрос на местные продукты. Отчего богатые предприниматели смогут продать больше своей продукции и будет им счастье.  
             В моем понимании богатым можно считать человека,  если доход на каждого члена семьи в 3-5 раз выше среднего по стране. И чем больше таких людей будет, тем выше будет средний уровень доходов.
              
             По поводу куда уехать. Вопрос не куда уехать,а где тратить заработанные деньги.  Если для коммерсанта станет слишком дорого с налоговой т.з. тратить свои деньги в Латвии,  он их будет тратить в другой стране. Например получит гражданство Австралии, лечиться будет в Израиле, купит дачу в Турции или в Китае,  тусоваться будет в России,  отдыхать в санатории в Беларуси. Коммерсанты сейчас - народ мобильный. Есть конечно бизнес который из Латвии не вывезешь и личное присутствие необходимо,  но стараниями таких депутатов как спикер его все меньше и меньше.  
             Atbalstījuši: Ян Вендровец
              
             •  
              24.11.2015 14:55
              Nr97 Евгений Макаров Lielbritānija red pepper (Nr96)
              > Я так понимаю,  что вы солидарны со спикером в том что если  "бедному в моем понимании" человеку с годовым доходом например в 3840 евро (это две минималки) дать налоговую скидку аж в 10%  (это почти 40евро в месяц) он станет богатым.

              Охота ж некоторым юродствовать.
              Ну удачи с Австралией (ах да, там же тоже прогрессивный налог), лечить простуду в Израиле, на выходные на дачу в Китай, ну и, конечно, отдыхать в Беларуссии. Я слышал, она сейчас новый Куршавель.

              Вы жизнь состоятельных людей вообще представляете или всё по книгам? "Мистер Твистер бывший министер"? По секрету скажу — это обычные люди, для которых переезд — тот ещё геморрой, а перспективы лечиться хрен знает где — не сильно привлекательные.
               
              •  
               24.11.2015 15:02
               Nr99 red pepper Latvija Евгений Макаров (Nr97)
               Так я с вами и согласен полностью. Но когда можно было спокойно заплатить 15% подоходного с предприятия и вытащить дивиденды,  все было супер и дивиденды выплачивались очень исправно и тратились в Латвии очень даже активно. Потом решили, ээээ нет надо обложить дивиденды 10%. Ручеек дивидендов уменьшился. Сейчас предлагают прогрессивку. Ну что ж придумают схемы,  как вообще дивиденды не выплачивать. И не увидит г-н Пименов ни коммерсантов, ни налогообладаемых доходов,  ни налогов.  
                
               •  
                24.11.2015 15:04
                Nr100 Евгений Макаров Lielbritānija red pepper (Nr99)
                В других странах точно такая же система.
                 
                •  
                 В других странах - это в других странах. В Англии капитализм с 17 века,  а в Латвии с конца 20-го. 
                 Кстати не факт, что развитые страны по ходу кризиса не начнут отход от прогрессивки и переход на плоскую шкалу. Слишком накладно для общества обходится такой вот социальный популизм.  
                 Atbalstījuši: Ян Вендровец
                  
                 •  
                  24.11.2015 15:18
                  Nr102 Евгений Макаров Lielbritānija red pepper (Nr101)
                  Я затрудняюсь понять, куда же уедет из Латвии наш налогообложенный коммерсант. В будущее, наверное.

                  > Кстати не факт, что развитые страны по ходу кризиса не начнут отход от прогрессивки и переход на плоскую шкалу.

                  Это ваши фантазии. В развитых странах не обсуждается переход на плоскую шкалу, скорее наоборот, делают её всё более прогрессивной.
                   
                 •  
                  24.11.2015 17:25
                  Nr105 yellow crocodile Latvija Евгений Макаров (Nr102)
                  Еще как обсуждается в развитых странах переход на плоскую шкалу. И прогрессии бывают очень разные. В Швеции самая высокая ставка начинается для доходов свыше 65000 евро (не с 18000!). В Англии тоже прогрессивная налоговая система – необлагаемый минимум 10600 фунтов или 15000 евро. Там 18000 евро едва попадают вообще под налог по самой низкой ставке. В Сингапуре очень прогрессивная налоговая система, аж пять налоговых ставок, из которых самая высокая 20% – самые зажиточные буржуи у них платят налог по более низкой ставке, чем у нас самые нищие. Так вам какую прогрессивную систему? Потому что такой, какую предложил спикер, нет ни в одной развитой стране. Это борьба даже не с богатыми, со средним классом.
                  Atbalstījuši: Ян Вендровец, Юрий Деточкин, Владимир Бычковский, red pepper
                   
                 •  
                  24.11.2015 17:58
                  Nr106 Евгений Макаров Lielbritānija yellow crocodile (Nr105)
                  Высокий необлагаемый минимум как раз и делает налог весьма "прогрессивным".

                  Вот смотрите: в Латвии практически все платят одинаковый процент.
                  В Англии довольно значительный слой не платит вообще ничего. Выше 10.6K — 20%, выше 42K — 40%, выше 100K снижается необлагаемый минимум, выше 150K — 45% (или 50, не помню). Ни о какой плоской шкале и речи нет.

                  "Плоскость" или "прогрессивность" шкалы не определяется необлагаемым минимумом.
                   
                 •  
                  24.11.2015 18:43
                  Nr109 yellow crocodile Latvija Евгений Макаров (Nr106)
                  Против высокого необлагаемого минимума не вижу, чтоб кто-то возражал в этой дискуссии. Только ведь не предлагает никто из политиков. Со следующего года минимум поднимут аж до 85 евро в месяц и постепенно к 2020-му году доведут, вы не поверите, до 160 евро. И ни в чем себе не отказывайте, "значительные слои". Минфин это преподносит как решающую победу в деле социальной справедливости. ЦС, который сам вызвался защищать малоимущих, вместо того, чтобы прописать публичных звездюлей за такую социальную справедливость, дудит в ту же дуду – хватит нашему люду и такого минимума.
                  Atbalstījuši: red pepper, Ян Вендровец
                   
                 •  
                  24.11.2015 18:54
                  Nr111 Евгений Макаров Lielbritānija yellow crocodile (Nr109)
                  Спикер предложил увеличить необлагаемый минимум, если я правильно его понял. Недостаточно увеличил, поэтому заклевали?
                  А написал бы 1000 евро — обвинили б в дешёвом популизме, и поделом.
                   
                 •  
                  24.11.2015 18:05
                  Nr107 Марк Козыренко Latvija red pepper (Nr101)
                  В Англии капитализм с 17 века,  а в Латвии с конца 20-го. 

                  Нет никакого капитализма в Латвии, сказки всё это. Как вы это себе представляете  -капиталов нет, а капитализм - есть?! Впрочем, как и экономики... Тоже нет - одни иллюзии.
                   
             •  
              24.11.2015 18:07
              Nr108 Марк Козыренко Latvija red pepper (Nr96)
               "бедному в моем понимании" человеку с годовым доходом например в 3840 евро (это две минималки) дать налоговую скидку аж в 10%  (это почти 40евро в месяц) он станет богатым. 

              Это вы не о бедном человеке, это о нищем. Это же просто таки ниже прожиточного минимума, человек с такими доходами попросту влачит жалкое существование.
               
              •  
               24.11.2015 18:53
               Nr110 red pepper Latvija Марк Козыренко (Nr108)
               по мнению спикера такой индивид попадает в 2 категорию н алогоплательщиков и должен облагатьмся по ставке 15% причем не зависимо от числа иждивенцев. Поэтому в контекстке данной статьи я бы назвал его умеренно обеспеченным. а бедый - это от 0 до 160 в месяц. ну или нищий. 
                
           •  
            24.11.2015 14:16
            Nr95 Ян Вендровец red pepper (Nr93)

            Объясните с какого перепугу коммерсант должен это терпеть? Естественно такой человек постарается ускользнуть и будет тратить свои денюжки ВНЕ Латвии. И фиг вы его найдете.

             

            И это тоже интересная мысль! Почему вообще не рассматривается вопрос, как должна быть устроена налоговая система (да и, собственно, вся законодательная система) в Латвии, чтобы человек был заинтересован вести прозрачный бизнес, не работать "по-черному" и отказаться от зарплат в конвертах?

             
     •  
      24.11.2015 00:04
      Nr65 Igors Pimenovs Latvija red pepper (Nr43)
      Привожу пример расчёта и на этой ветке.

      Доход в 1500 евро после выплаты обязательного взноса социального страхования НЕ ОБЛАГАЕТСЯ ПО СТАВКЕ 23 ПРОЦЕНТА. Он облагается по частям. После уплаты работником социального налога из зарплаты в 1500 евро остаются для обложения подоходным налогом 1342,50. По действующей ставки 23% налог составит 308,78 евро. По предлагаемым ставкам прогрессивного налога получаем: 160 евро не облагаются; с 440 евро по ставке 15% налог составит 66 евро; с оставшихся 742,50 по ставке 25% получаем налог в 185,63 евро. Итого, с зарплаты в 1500 евро прогрессивный налог составит 251,63 евро, то есть, на 57,15 евро меньше в сравнении с действующим.

      И ещё обратите, пожалуйста, внимание, красный перец, что прогрессивный налог облагает одинаковыми ставками все виды доходов: и то, что Вы называете зарабатыванием, и тот, кто получает дивиденды.

       
    •  
     23.11.2015 23:56
     Nr64 Igors Pimenovs Latvija Евгений Макаров (Nr33)
     Спасибо!
      
   •  
    23.11.2015 23:54
    Nr63 Igors Pimenovs Latvija red pepper (Nr32)
    Красиво пишите. Зачитаешься.

    Где написано в статье, что 1500 это "высокий" доход? Где прочитали, что ненавидим богатых. Мы их лелеем.
     
    •  
     24.11.2015 00:37
     Nr74 red pepper Latvija Igors Pimenovs (Nr63)
     В таблице 1 вы привели интервалы облагаемых доходов. Доход в 18000 в год находится в интервале высоких доходов. Вы предлагаете применять одинаковую ставку налога к доходам 18000 и к примеру 180000. 

     Из Вашей статьи я вынес, что по Вашему, предприниматель получающий дивиденды должен нести значительно бОльшую налоговую нагрузку по сравнению с наемным работником. "Но прогрессивный ПНН — это не только «налог на богатство». Как уже замечено, принцип прогрессивности предполагает увеличение налоговой нагрузки на тех, у кого больше возможностей заработать. У владельца предприятия гораздо больше возможностей увеличить свои доходы, чем у наёмных работников". 
     Это очень спорное утверждение, но наверное это применимо к препринимателям связанными с гос или муниципальными контрактами.

     Этим был вызван мой пассаж о том что  вы (возможно не вы лично) ненавидите богатых и хотите чтобы они платили и платили (чем больше зарабатываешь, тем больше пропорционально платишь).  А ведь дивиденды - это плата предпринимателю за предпринимательский риск. И эта плата уже обложена 15% налога на доход предприятия + 10% налог на дивиденды.  Кстати 10% были введены не так давно. Раньше дивиденды не обкладывались подоходным налогом, что на мой взгляд абсолютно логично и вполне справедливо. 
     Вы привели расчет на доход 1500 евро и показали что по вашей системе налог получается меньше. Ок. я согласен. Я не привязываюсь к цифре 1500. Меня взбесило что вы доход в 18000 в год поставили в группу высоких доходов. Но зачем огород городить? предложите необлагаемый минимум в 700 евро и оставьте плоскую шкалу. Все будут счастливы. Кроме того, почему вы рассматриваете только доход физлица, а не доход домохозяйства. Ведь у человека могут быть 5-6 иждивенцев и тогда доход в 18000 надо вообще по справедливости не облагать подоходным налогом. Ну если вы за справедливость. 
      
     Atbalstījuši: Mister Zzz, Ян Вендровец, Rita Dorofeeva, uke uke, Andrey Veliks
      
 •  
  24.11.2015 12:00
  Nr91 uke uke Latvija
  Как рекламная статья для согласовского электората (пассажи про справедливость,графики и т.д.)-гут.
  Поэтому полемиризировать невозможно,автора,как и в теме про «оставленные ключи»,предмет его исследований не очень интересует.
  Речь идет о некоей идеализированной стране,но не о Латвии.
  Например,таблица 4-снижение поступлений от зарплат в ПНН при прогрессивном налоге компенсируеся резким ростом поступлений от капитала и роста капитала.
  Чисто механистический подход.
  А кто сказал,что при росте налогообложения дивидендов аж до 35% не начнется бегство источника налогообложения-капитала и прочие способы уклонения от таких наглых аппетитов фискалоа?
  Теперь по поводу 35% с зарплат.
  Какова структура плательщиков(кто зарабатывает больше 1500в месяц)в Латвии?
  Сколько из них-бюджетники(фактически налоги не платят)и сколько из них могут позволить такие зарплаты ,исходя из своего статуса (монополист, связан с самоуправлением и т.п.)предприятия,благодаря котрому повышение налогообложения легко компенсирует повышением себе зарплаты?
  То есть,не будет ли так,что прогрессивное налогообложение в конкретной стране ускорит отьезд тонкого слоя высокооплачиваемых специалистов,мирившимся до сих с тем,что в данной стране у их детей нет перспектив ?
  Не ускорит ли это падение инфраструктуры ,ввиду сокращения населения и отьезда способных людей?
  Может,наоборот,таких людей,надо привлекать регрессивной ставкой налогообложения?
  Что касается приманки в виде обнуления налогообложения инвестируемой прибыли.
  Постойте,а для чего прибыль инвестируется,разве не для того,чтобы получить большую прибыль,а,значит,распределить ее в виде дивидендов?
  Типичный пример компании,никогда не платившей дивиденды-компания Баффета.
  Он даже проводил опросы-желают ли акционеры,чтобы платили дивиденды-нет,не желают.
  А потенциальный доход,закладывается,в росте стоимости акции на фондовом рынке(но в основе то лежит,что компании платят дивиденды, в том числе и компании, принадлежащие компании Баффета),
  А здесь ,как будет,при таком налогобложении дивидендов?
  Кому нужно расширение компании при численном снижении потребителей продукции или при снижении возмжности нанимания и удержания квалицифицированного персонала по той же самой причине?
  Оно,в принципе,может быть. опасно для компании в «нехорошие»моменты циклов капиталистической экономики.
  И,послднее,мимо такого сверхмарскистского пассажа, в духе идей нынешнего французского президента ,пройти невозможно.
  ---

  Но прогрессивный ПНН - это не только «налог на богатство». Как уже замечено, принцип прогрессивности предполагает увеличение налоговой нагрузки на тех, у кого больше возможностей заработать. У владельца предприятия гораздо больше возможностей увеличить свои доходы, чем у наёмных работников. У предпринимателя больше и возможностей оптимизировать налоги, то есть, используя предоставленные законодательством льготы и налоговые освобождения, выбирая различные варианты размещения активов, не нарушая правила, сокращать свои налоговые обязательства.

  --
  Ну,расскажите, какие такие возможности больше заработать в конкретной стране,не будучи связанным с вкусной прикормкой,у предпринимателяи из Латвии?
  Да с точки зрения марксизма, в связи с введением всяких налогов,котрых при Марксе не было, с точки зрения открытых границ и оттока населения, местных предпринимателей на руках носить надо,бо без них не только промышленного пролетариата не будет,но и вообще пролетариата,вернее,он останется исключительно в изначальном,римском значении этого понятия.
  Atbalstījuši: red pepper, Дмитрий Гореликов
   
  •  
   24.11.2015 17:18
   Nr104 Юрий Деточкин Krievija uke uke (Nr91)
   "больше и возможностей оптимизировать налоги, то есть, используя предоставленные законодательством льготы..." Действительно интересно посмотреть расчеты Автора насколько увеличатся  налоговые вычеты за оправданные расходы при увеличении налоговых ставок... может овчинка выделки-то и не стоит?


   Atbalstījuši: Ян Вендровец
    
 •  
  25.11.2015 11:28
  Nr113 Юрий Деточкин Krievija
  Обалдеть, давно такого не видывал...
  Мы у вас изымаем дополнительные средства, а взамен вы получите:
  1. увеличит поступления в бюджет;
  2. сокращает издержки латвийских производителей;
  3. растёт потребительских спрос на рынке;
  4. подтолкнёт местных производителей к увеличению объёмов производства, увеличит количество самих производителей;
  5. уменьшает потребность коммерсантов прятаться в теневой экономике;
  6. смягчит требования работников об увеличении заработной платы;
  7.- самый лучший(!): укрепит средний общественный класс...
  Мда, похоже сам Автор не понимает, что он пишет... впрочем, в налоговой системе, где с пенсий удерживается подоходный налог ничего другого и ждать нечего.

  Atbalstījuši: Ян Вендровец, uke uke, Inna Shuvalova
   
 •  
  25.11.2015 18:56
  Nr115 Jurijs Aleksejevs Latvija
  тест
   
 

Jūs esat reģistrējušies, kā Virtuālais kluba biedrs (VKB)

Virtuālajam kluba biedram ir tiesības:

Gadījumā, ja Jūs vēlaties iegūt papildus tiesības:

lūdzam Jūs papildināt (rediģēt) savu profilu.

Vēlos kļūt par Īsto kluba biedru
Atcelt