23.11.2015
Ekonomika

Progresīvais nodoklis — taisnīgumam, izaugsmei un stabilitātei

  
Priekšlikumu par progresivitātes principa ieviešanu aplikšanā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli esam iesnieguši 2016. gada valsts budžeta projektam.
 

Lielāko nodokli tiem, kam ir vairāk iespēju nopelnīt
 
Brīvās konkurences un tirgus apstākļos nauda tiek pārsūknēta vienā virzienā — no nabadzīgajiem pie bagātajiem un no bagātajiem pie vēl bagātākiem. Rodas noslāņošanās pēc ienākumu lieluma, un tā vairs nav parasta, bet ļoti liela sociālā noslāņošanās. Proti, ļoti lielai valsts iedzīvotāju daļai vispār nav naudas, lai normāli dzīvotu. Valstī nenovēršami krītas kopējais pieprasījums, pēkšņi un strauji pieaug bezdarbnieku skaits, strauji sarūk ražošanas apjomi, ekonomika kļūst neefektīva.
 
Savulaik līdzīga situācija lielā mērā izraisīja revolūcijas Krievijā 20. gadsimta sākumā, Lielo depresiju Amerikā un sekmēja totalitāru un autoritāru režīmu nostiprināšanos Eiropā pirms Otrā pasaules kara. Tāpēc, lai turpmāk nepieļautu sociālos satricinājumus, valstīs ar tirgus ekonomiku sāka pārdalīt naudu — no bagātajiem par labu nabadzīgajiem. To panāk, ieviešot progresivitātes principu aplikšanā ar nodokļiem, kas nosaka, ka tiem, kuri nopelna vairāk vai kam ir vairāk iespēju nopelnīt, ir jānes lielāks attiecībā uz gūtiem ienākumiem nodokļa slogs valsts darbības finansēšanai. Progresīvais nodoklis ir ne vien taisnīguma, bet arī valsts stabilitātes pamats.
 
Progresivitātes principu īsteno, pirmkārt, aplikšanā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), nosakot lielāko nodokļa likmi lielākajiem ienākumiem.
 
Turīgie Latvijas iedzīvotāji izmanto patēriņam tikai daļu no saviem ienākumiem un tikai no šīs daļas maksā pievienotās vērtības nodokli un arī akcīzes nodokli. Savukārt pārējie valsts iedzīvotāji ir spiesti novirzīt patēriņam visus savus ienākumus – tātad maksāt patēriņa nodokļus no visiem (!) saviem ienākumiem, papildinot valsts budžetu. Tāpēc tieši iedzīvotāju ienākuma nodokļa progresivitāte būtu veids kā mazināt nevienlīdzību.
 
Bet progresīvais IIN nav tikai “bagātības nodoklis”. Kā jau minējām, progresivitātes princips nosaka augstāku nodokļu slogu tiem, kam ir vairāk iespēju nopelnīt. Uzņēmuma īpašniekam ir daudz vairāk iespēju palielināt ienākumus nekā algotajam darbiniekam. Uzņēmējam ir arī vairāk iespēju nekā algotajam darbiniekam optimizēt, t.i., nepārkāpjot noteikumus, samazināt nodokļu maksājumus.
 

Kādam jābūt progresīvajam nodoklim?
 
Kopumā ņemot, progresivitātes princips ļauj visefektīvāk veikt trīs nodokļu sistēmas uzdevumus: izlīdzināt ienākumu atšķirības starp atsevišķām iedzīvotāju grupām, palielināt ieņēmumus valsts budžetā un iespaidot uzņēmējdarbības aktivitāti. Piedāvāta progresīvā IIN modeļa mērķis ir, pirmkārt, veikt pirmo no nosauktiem uzdevumiem, proti, nepazeminot esošo IIN fiskālo izpildi, izlīdzināt atšķirības atsevišķu iedzīvotāju grupu ienākumos.
 
Lai atrisinātu šo uzdevumu visefektīvāk, ir jāievēro iedzīvotāju ienākumu struktūra, to sadalījumu pa ienākumu veidiem. VID dati par ienākumiem 2014. gadā liecina, ka 89% no visiem iedzīvotāju ienākumiem ir darba ienākumi jeb algas. Kapitāls, kas nav kapitāla pieaugums — dividendes, procentu ienākumi, piemēram, no depozītiem, obligācijām, ienākums no privātajos pensiju fondos veiktajām iemaksām un ienākumi no noslēgtajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem ar līdzekļu uzkrāšanu — ir 7% no ienākumiem. To lauvas tiesa jeb 93% ir dividendes. Kapitāla pieaugums, (t.i., kapitāla aktīvu — akciju, ieguldījumu fondu apliecību, parādzīmju u.c. finanšu instrumentu — pārdošanas un iegādes vērtības starpība) sastāda 2% no visiem ienākumiem, arī apliekamie ienākumi no saimnieciskās darbības ir 2% no visiem ienākumiem.
 
Progresīva ienākuma nodokļa modelī ienākums ir iedalīts vairākos ar nodokli apliekamos intervālos, katram intervālam ir atšķirīga likme. VID dati ļauj aprēķināt tā piemērošanu 2014. gada situācijai.
 

Apliekama ienākuma intervāli un nodokļa likmes
 
Pašreiz Latvijā iedzīvotāju ienākuma nodoklis tiek aprēķināts pēc vienotas jeb izlīdzinātas likmes, tas ir, kāda konkrēta veida ienākumi tiek aplikti ar vienu un to pašu IIN likmi neatkarīgi no ienākuma apmēra. Katram ienākuma veidam ir sava IIN likme: algām – 23%, kapitālam, kurš nav kapitāla pieaugums, šī likme ir ievērojami zemāka – 10%, kapitāla pieaugumam IIN likme ir 15%.
 

Savukārt, IIN progresivitātes nodrošināšanai ir nosakāmi šādi noteikumi:
 
 1. Visu ienākumu veidi ir apliekami ar vienu un to pašu likmi.
   
 2. Vienas esošās likmes vietā ir noteiktas četras atbilstīgi četriem apliekama (pēc darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas samaksas) ienākuma intervāliem [1. tab.].
   
 3. Likmes ir nosakāmas atkarībā no apliekamā gada ienākuma. (Algas nodokļa maksātājam nodoklis jāmaksā no mēneša apliekamā ienākuma, aprēķinot gada ienākumu kā mēneša ienākuma reizinājumu ar 12.)
 

 

Pirmajā apliekamajā ienākumu intervālā ietilpst esošais ar IIN neapliekamais ienākumu minimums un aptuveni visi esošie IIN atvieglojumi. Otrajā intervālā — algas tuvas vidējai algai. Trešajā intervālā — algas un dividendes sabiedrības vidusslāņa daļai ar zemiem ienākumiem. Ceturtajā intervālā — algas un dividendes sabiedrības vidusslāņa daļai ar augstiem ienākumiem.
 
Ienākumiem palielinoties, progresīva nodokļa līkne salīdzinājumā ar esošo IIN sākumā ir lēzenāka, bet pēc tam aug straujāk [2. tab.]. Ar progresīvo ienākuma nodokli neapliekamo ienākumu apmērs ir divreiz lielāks nekā pašreizējais, kā arī valdības 2016. gada budžetā plānotais. Algu un nelielu dividenžu saņēmēju vairumam progresīvais nodoklis ir mazāks nekā pašreizējais. Progresīvais IIN ir lielāks par pašreizējo IIN, ja ienākumi pēc darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas samaksas pārsniedz 1806.29 eiro.

 

 
Ir svarīgi minēt, ka nodoklis tiek aprēķināts secīgi pa apliekamajiem ienākumu intervāliem. Pašreiz šis vienīgais intervāls sakrīt ar ienākuma kopsummu, kas tiek aplikta ar vienu likmi. Progresīvajam nodoklim ir vairāki intervāli ar savu likmi [3. tab.]. Tā aprēķins sākas ar intervālu, kurā ienākums netiek aplikts ar IIN. Atlikušā ienākuma daļa, kas vienāda vai mazāka nekā katrs nākamais apliekamais intervāls, ir aplikta ar attiecīgā intervāla likmi.
 


 

Piemēram, pēc darba ņēmēja sociālās apdrošināšanas obligātas iemaksas samaksas par algu, kura vienāda ar 1452,51 eiro mēnesī, ar IIN tiek aplikts 1300 eiro. Ar spēkā esošo likmi 23% no tā tiek ieturēts IIN 281,75 eiro. Ja tiek piemērots progresīvais IIN, 160 eiro netiek aplikti, no 440 eiro (ienākuma daļa no 160 līdz 600 eiro) ar likmi 15% tiek ieturēts IIN 66 eiro, no atlikušiem 700 eiro (1300-160-440) ar likmi 25% tiek ieturēts IIN 175 eiro, un kopā 241 eiro, t.i., par 40,75 eiro mazāk nekā tagad ieturamais nodoklis.
 
Pašreizējā un progresīvā IIN piemērošanas aprēķini [4. tab.] liecina, ka, ievērojot neitrālās fiskālās ietekmes nosacījumu, ar progresīvo nodokli ir iespējams samazināt kopēju IIN slogu mazu ienākumu guvējiem, nedaudz samazinot kopējās algu nodokļa izpildi un ievērojamo palielinot izpildi IIN, ieturamā no dividendēm.
 
 


 
Attīstības resurss

Ļoti svarīgi ir progresīvā IIN piemērošanas pārplūdes efekti jeb, kā saka angļi, spillover effect, un tie ir septiņi.

Pirmkārt, var būt palielināta budžeta izpilde uz IIN rēķina sakarā ar šī nodokļa maksājumu apmēra palielināšanos IIN maksātājiem ar ievērojami lielākiem gada ienākumiem.

Otrkārt, tā kā nodokļa slogs tiek pārcelts uz lieliem ienākumiem, samazinās kopīgs darba nodokļa slogs, kas savukārt samazina Latvijas ražotāju (uzņēmumu, kas nodarbina daudz darba ņēmējus) izmaksas un palielina viņu konkurētspēju.

Treškārt, nodokļa sloga samazinājums palielina darba ņēmēju reālo ienākumu un tirgus pieprasījuma palielinājumu, kas motivēs uzņēmēju rosību.

Četrkārt, īpaši liels pieprasījuma kāpums būs vietējo — tieši vietējo! — preču tirgū. Tas veicinās iekšzemes ražošanas attīstību, motivēs vietējos ražotājus palielināt ražošanas apjomus un veicinās vietējo ražotāju skaita pieaugumu.

Piektkārt, izmaksu samazinājums motivēs uzņēmējus iznākt no ēnas ekonomikas.

Sestkārt, nodokļa samazināšana ļaus jau drīz mīkstināt algoto darbinieku prasības, it īpaši mediķu un skolotāju prasības, par darba samaksas palielināšanu.

Septītkārt, progresīvais nodoklis stabilizēs vidusslāni, jo pašlaik uz to gulstas lielākais nodokļu slogs.

Līdz ar to progresīva IIN ieviešana nodrošinās Latvijas sabiedrības un ekonomikas ievērojamu stabilizāciju un attīstības potenciālu.

Tirgum atdzīvojoties, uz rokas saņemtas algas palielinājums, kurš gūts IIN samazinājuma dēļ, daļēji tiks atgūts budžetā, kā samaksātā pievienotās vērtības nodokļa un akcīzes nodokļa palielinājums. Ražotāju skaita palielinājums veicinās ieņēmumu pieaugumu no ienākumu nodokļa, kas piemērots kapitāla pieaugumam un dividendēm. Tāpat ieņēmumi pieaugs no nodarbinātības palielināšanas.


Nodokļu sinerģija

Progresīvā IIN ieviešana nenovēršami radīs izmaiņas uzņēmumu ienākumu aplikšanā ar nodokli (UIN), jo IIN un UIN veido vienotu tiešo nodokļu sistēmu.

Tas rada jaunas iespējas pilnveidot sistēmu ar nolūku panākt lielāku fiskālo efektu, kā arī lielāku uzņēmēju motivāciju investēt savu uzņēmumu attīstībā, tas nosaka arī šādas pilnveidošanas nepieciešamību. Tieši nepieciešamību, jo, ja visas sistēmas adaptācija nenotiek, progresīvā IIN fiskālā ietekme un motivācija var būt vājāka.

Arvien lielāku fiskālo efektu, kā arī uzņēmēju motivāciju vienlaikus ar progresīvā IIN ieviešanu nodrošinās uzņēmuma nesadalītās peļņas un reinvestētās peļņas neaplikšana ar UIN.

Kas ir reinvestētā peļņa? Tā ir uzņēmuma peļņas daļa, kas nav izmaksāta dividendēs, bet atstāta uzņēmuma saimnieciskās darbības nodrošināšanai, ieguldot uzņēmuma aktīvos.

No 2004. gada UIN likme ir 15%. Latvijā ir spēkā 20 UIN atvieglojumi jeb nodokļa stimuli. Vairākus no tiem var piemērot vienlaicīgi, un rezultātā UIN efektīvā likme ir 6,4%. Tie ir atvieglojumi investīciju veicināšanai, atvieglojumi nozarēm, atvieglojumi sociāla rakstura mērķiem un vēl citi. Esošā atvieglojumu sistēma izskatās labi saskaņota un esot efektīva. Tomēr tā ir pārmērīgi sarežģīta un administratīvi dārga.

Reinvestētās peļņas neaplikšana ar UIN motivēs uzņēmēju investēt peļņu ražošanā, nevis patēriņā un neslēpt peļņu, ar dažādu grāmatvedības manipulāciju palīdzību samazinot samaksājamo nodokli.

Ir vēl viens arguments par labu piedāvātajam modelim. Bankas pašlaik kreditē tikai lielos uzņēmumus, kuri arī spēj izmantot visdažādākās UIN atlaides, savukārt, mazie un vidējie uzņēmumi, kurus bankas nekreditē, ir spiesti maksāt pilnu peļņas nodokli, tātad tiem būs vēl mazāk naudas, ko ieguldīt attīstībā. Reinvestējamās peļņas neaplikšana ar UIN atrisinātu aizņemto līdzekļu trūkumu. Turklāt iespēja nemaksāt nodokli par nesadalīto peļņu ļautu uzņēmējiem nevis aizņemties bankās, bet 2-5 gadu laikā uzkrāt līdzekļus lielām investīcijām.

Līdz ar to tiešo nodokļu reformas būtība un uzdevums ir progresīvā IIN ieviešana sinhroni ar uzņēmumu nesadalītās, kā arī reinvestētās peļņas atbrīvošanu no UIN. Uzņēmējs būs vairāk motivēts investēt peļņu savā uzņēmuma infrastruktūrā un ražošanā, tātad ekonomikas attīstībā un neizmantos nopelnītos līdzekļus personīgajiem tēriņiem: jauniem automobiļiem un izklaidēm, ja augstā IIN dēļ peļņas sadalīšana dividendēs kļūs neizdevīgāka.

Abi nodokļi būs efektīvi arī atsevišķi, bet vēl efektīvāks, sinerģisks rezultāts būs tad, ja tie tiks piemēroti vienlaicīgi.


Noslēgumā

Neitrālā fiskālā ietekme ir tas ierobežojums progresīvā IIN piemērošanā, kurš neļauj nodrošināt progresivitātes principa augstas efektivitātes iespējas ekonomiskā labuma gūšanai.

Latvijā valdošo koalīciju un politiķu problēma bieži ir tā, ka tiek vērtēts viens nodoklis atrauti no citiem un izmaiņas nodokļu sistēmā netiek skatītas kompleksi. Iespējams, ka tas arī ir iemesls, kas līdz šim ir kavējis solīto darbaspēka nodokļu sloga pārnešanu uz citiem nodokļiem.

Lai darba ņēmēju, uzņēmēju un valsts budžeta ieguvums būtu maksimāls, tāds pats kā attīstītās, ekonomiski veiksmīgās valstīs, kurās jau sen ir ieviesta progresīva nodokļu sistēma, mums Latvijā būtu jāskata kopumā un jāreformē visa nodokļu sistēma.

Piemēram, progresivitātes likmes būtu jāattiecina arī uz nekustamo īpašumu un jāpiemēro paaugstinātas PVN likmes luksus precēm. Tāpat, skatoties nodokļu izmaiņas kompleksi, ir skaidrs, ka, būtiski samazinot IIN likmes mazo un vidējo darba algu saņēmējiem, pieaugtu valsts budžeta ieņēmumi no patēriņa nodokļiem.

Līdz ar to mazāki IIN ieņēmumi no darba algām valsts budžetā patiesībā būtu jāvērtē kā pozitīvs solis, jo tas nozīmētu darbaspēka nodokļu sloga samazināšanos un daudzu uzņēmumu konkurētspējas palielināšanos. Bet iztrūkums valsts budžetā tiktu kompensēts ar citiem nodokļiem, kuri nodrošinās nodarbinātības pieaugumu un reālas ekonomikas attīstību. Veicot kompleksas izmaiņas Latvijas nodokļu sistēmā, būtu iespējams piedāvāt vēl draudzīgākas nodokļu likmes mazo un vidējo darba algu saņēmējiem.

Bet līdz tam mūsu labējai politiskajai elitei vēl jāizaug. Rodas šaubas, vai tā vispār ir spējīga paskatīties uz nodokļu sistēmu kompleksi.
 
 
Ansis Dobelis, biedrības “Progresīvie” priekšsēdētājs
Igors Pimenovs, Saeimas deputāts (“Saskaņa”)

 

Parakstīšanās uz oratora materiāliem

Lai parakstītos, atstājiet, lūdzu, savu elektronisko adresi.

Atcelt
Atzīmes: nodokļi, ekonomika
Kļūda tekstā? Iezīmējiet to un nospiediet Ctrl+Enter. Sistēma Orphus
 
Jautājumi Igoram Pimenovam
Комментарии
 •  
  23.11.2015 06:48
  Nr1 Борис Бахов Latvija
  Прогрессивный налог - это путь в тупик, забитый толпой лодырей. Им там, безусловно, уютно. Мне - нет.
  Atbalstījuši: Владимир Бычковский, Денис Кольцов, доктор хаус
   
 •  
  23.11.2015 07:37
  Nr2 Дмитрий Гореликов Latvija

  Повышенная ставка при 1500 евро в месяц ГРЯЗНЫМИ? Это после социального с новым подоходным - 850 на руки? "Гуляй, рванина!" 

  После этого все выкладки автора не внушают доверия. Пособие по безработице в Германии больше, а у нас это будет зарплата, облагаемая повышенной ставкой. Маразм.

  Вот тут можно найти прогрессивные ставки. Что-то предложенный автором максимум напоминает не облагаемый минимум большинства стран.А уж средний Годовой доход, когда начинает действовать максимальная ставка ставка превышает предложенные 18 000 на порядок.

  Данный проект - это даже не проект. Это судорожные попытки урвать хоть чего-то и с кого-то. Нет у нас в Латвии тех, кто 100 000 в год ЗАРАБАТЫВАЕТ - отберем хоть у тех, кто 10 000 заработал. Вот только границы открыты. Через год останутся те, кто 1000 в год заработает. С них тоже по максимуму попытаетесь содрать?

  Atbalstījuši: Maksimus ., Александр Ф, Юрий Янсон, Лилия Орлова, Андрей (хуторянин), Борис Еремеев, Maija Vainst, Юрий Деточкин, Владимир Бычковский, Денис Кольцов, Mister Zzz, Андрей Красильников, Andrejs A, доктор хаус, Rita Dorofeeva, Евгений Рожков, red pepper, uke uke
   
 •  
  23.11.2015 09:00
  Nr3 Станислав Букайн Latvija
  Хорошая попытка, Согласие, но я все равно за вас больше не проголосую! =)

  Игорь, я Вас помню еще по школьной реформе, поэтому, со всем уважением, ловите как желательно =)

  Как экономист, бухгалтер и аудитор могу предложить для Вас и Согласия лишь маргинальный способ "продавливания" своих интересов, потому что законы экономики и логики на правительство ЛР не распространяются. Вас послали в 2009, пошлют и сейчас. Вещи своими именами. Поэтому заказываете на половину своей з/п палатки в цветах флага Латвии, обматываетесь флагами Латвии и в город на протест в режиме 24/7.

  Добейтесь, чтобы НДС был снижен на латвийские продукты питания (как в Польше). К примеру, у нас есть довольно дорогой, вкусный, качественный хлеб Rankas
  http://www.arn.lv/?tp=1485&prodsid=7552&lang=ru 
  На предварительном этапе проверьте, являются ли 100% акционеров резидентами Латвии. Если это латыши или, к примеру, неграждане, то можно смело добиваться для этой фирмы снижения НДС до 12%. Ставка эта пониженная, поэтому технически нет ничего сложного. Сложнее будет заставить латышей из правительства убедить помочь латышам из бизнеса. Поэтому составьте список продуктов первой необходимости, которые еще принадлежат латышам/русским Латвии. Если у вашей партии сейчас нет такого готового списка, то я не удивляюсь, что вы в вечной оппозиции. К примеру, из бутилированных напитков латышам принадлежит сейчас лишь минералка Sigulda (вроде еще принадлежит), все остальное - имеются доли заграничных инвесторов.

  Поэтому единственный способ - законная протестная акция, в ходе которой РЕАЛЬНО выступайте за людей, которые еще остались в Латвии. Берите бизнес, он реально ни чей (политически). В моем варианте шансов больше, он намного интереснее и даже для рейтинга более полезен. 
   
 •  
  23.11.2015 09:37
  Nr4 Андрей (хуторянин) Latvija
  Как это знакомо...Искать не там, где потеряли, а где светлее. Господа депутаты, осознайте уже простые истины. В Латвии при существующей налоговой системе производить не выгодно, потому и рабочих мест все меньше. Чьи зарплаты вы собираетесь облагать? Чиновников? Бюджетников? Так им все равно...Они ничего не производят.
  Atbalstījuši: Альфред Альбертович Крумин, Марк Козыренко, red pepper, Александр Харьковский, Борис Еремеев, Сергей Кузьмин, Владимир Бычковский, Mister Zzz, Андрей Красильников, Timber ***, Andrejs A, Денис Кольцов, Лилия Орлова
   
 •  
  23.11.2015 11:22
  Nr6 Евгений Лурье Latvija
  Идея обложить дивиденды таким же налогом, как зарплаты и практически отменить налог на прибыль  имхо, очень здравая. Я знаю Игоря, как человека достаточно левых взглядов, и приятно удивлен. Очень поддерживаю.
  Это намного облегчит администрирование налогов государству и жизнь предпринимателю, ибо тут же отмирает интерес государства регламентировать и оспаривать отнесения тех или иных трат на расходы, уменьшающие прибыль: какое ему дело, если такого налога нет. Отмирает автоматически так же авансовый платеж этого налога, что также облегчает жизнь предпринимателю. Еще плюс: налог на прибыль — это самый проблемный налог, например, сейчас с прибыли, похороненной в товарных остатках, надо его платить, хотя живых денег у предприятия может и не быть. Попытки предпринимаетелей уйти от налога на прибыль обычно также снижают платежи по НДС, соответственно, отмена налога на прибыль снизит выгоду уклонения от уплаты налогов и может повысить уплату НДС.

  Что касается умеренно прогрессивного подоходного налога, то против него возражений быть, ИМХО, не должно, если только не увлекаться, а то есть риск, что люди с высокими доходами будут менять резиденцию на более выгодную, а это приведет к тому, что и часть расходов они перенесут на новое место жительства с соответствующей уплатой НДС и акцизов, а также будут снижены стимулы к большим трудозатратам ради большего заработка. 35% на сумму свыше 1500 в месяц не выглядят чрезмерными (не забывайте господа, что часть дохода и у высокооплачиваемого человека не облагается налогом, а часть облагается пониженной и обычной ставками).
  Если, как и при действующей системе, уплаченный социальный налог не облагается подоходным (а это, ИМХО, естественно, хотя автор это не подчеркнул), то картинка была бы примерно такой:
  при зарплате в 1500 евро (по нынешним временам — достойная для Латвии зарплата) при нынешней системе у работника остается 1070,52 после уплаты социального и подоходного налогов, а по предложенной — осталось бы 1090,87 евро. При зарплате в 2000 при нынешней — 1415,10, при предложенной 1332,50. То есть, реальная точка убыточности новой схемы (лень вычислять) находится где-то в районе номинальной зарплаты в 1600 евро.
  Напомню, что средняя зарплата по Латвии — 606 евро. Сравнение порогов налогообложения с Германией, где средняя зарплата 3527 евро, имхо, некорректно. 

  Что касается конретно предложения, то, ИМХО, следовало бы обсудить повышения необлагаемого дохода до уровня минимальной зарплаты, а также пороговые величины выражать не в абсолютных цифрах, а привязать к той же минималке: например, до одной минималки ставка 0%, от одной до двух — 15%, от двух до 4 — 25%, свыше 4 — 35% (цифры для примера, конечно, обсуждаемые).

  Статистические сведения по зарплате отсюда.
  Atbalstījuši: Николай П, Aisek Brombergs, Валерий Курочкин, Сергей Галашин
   
 •  
  23.11.2015 11:53
  Nr9 red pepper Latvija
  На мой взгляд идея прогрессивного налога в Латвии в нынешнее время просто отвратительная.  Во первых автор считает что 1500 евро в месяц - это много. Действительно это сравнительно много для здорового молодого человека не обремененного семьей, без проблем с здоровьем и без обязательств помогать родителям. Хотя и в этом случае -  это не очень много. 
   Если же рассмотреть семью с 2мя или 3мя детьми (а ведь одна из целей и задач государства сделать такие семьи нормой,  а не редким исключением),  то на 1500 евро с трудом можно сводить концы с концами. Если же еще учесть  необходимость помогать родителям-пенсионерам,  то не то что на предметы роскоши, на пиво денег не останется. 

  Прогрессивный налог в развитых странах - это своего рода форма платы для людей со сверхдоходами за проживание в комфортном,  безопасном государстве. Латвию с натяжкой можно отнести к комфортной (для сверхбогатых людей) стране. Поэтому ничего кроме очередного ограбления узкой прослойки относительно обеспеченных людей такой налог не принесет.  
  Atbalstījuši: Денис Кольцов, Mister Zzz, Timber ***, Сергей Кузьмин, доктор хаус, Rita Dorofeeva, Лилия Орлова, Ян Вендровец
   
 •  
  23.11.2015 13:21
  Nr11 Слава Р Latvija
  Отличная статья, которая может использоваться в качестве иллюстрации к утверждению " Почему я не голосую за ЦС ? ".

  Прогрессивный налог - одна из самых вопиющих несправедливостей, существующих мире на данный момент. Уже не раз высказывался на эту тему здесь, не хочу повторяться.

  С одной стороны автор прав, толчком к введению прогрессивного налога послужила череда революций, прокатившихся по Европе начала 20-го века и последующее создание СССР. Но надо вспомнить, что в тот момент в кап обществах не было никакой социальной программы, даже пенсий. Как Вы знаете, сердобольный Уинстон Спенсорович Черчилль содержал свою няну, которую уволили ее родители после того, как дети выросли и ее услуги больше были не нужны. Выходного пособия не хватило старой женщине, чтобы дожить остаток дней, и молодой Черчилль в меру сил помогал ей, покуда она не отошла в мир иной. Но ведь мир был тогда другим! Женщины в большинстве западных стран до 20-х годов не имели права голоса....

  Прогрессивный налог в нынешнем его виде был введен после войны. Т.к. рядом за железным занавесом находилось гос-во рабочих и крестьян. Введение налога снижало напряженность общества и купировало уход в криминал части малообеспеченных. Со временем прогрессивная система получила настолько уродливые формы, что не работать стало выгодней, чем работать. Более того, увеличение брутто з.п. легко может привести к сокращению нетто зп. Это автор называет справедливостью?

  Любые попытки ввести в нашем обществе прогрессивный налог приведут к сокращению бизнеса. В Латвии и так довольно высокие налоги на раб силу. При этом безработица у нас структурная. Т.е. кого-то не хватает, а кого-то слижком много. В отраслях с высокой прибавочной стоимостью з.п. довольно велики. Увеличение налога - заставит либо их сокращать, либо уходить в тень.
  То же касается и увеличения налога на дивиденды. С какого перепугу это будет стимулировать бизнес? Скорее бизнес переберется в страны с более вменяемым налоговым климатом.

  Да и вообще, Латвии ИМХО не повезло с политиками. Латышские партии типа все "правые", а как посмотришь в экономическую программу- половина большевики. В т.н. Русской партии - главный пропагандист - отъявленный руссофоб. ЦС - да, двигает свою соц-дем идею, да только кому она нужна? Как будто мы налогов платим мало ......

  Короче, "пропал дом" (с) СС.
   
 •  
  23.11.2015 13:31
  Nr12 Денис Кольцов
  Вот как не повезло русскому избирателю Латвии. Приходится выбирать между неадекватными соглсосами и недееспособными запчел. Нормальные люди игнорят выборы а государство спускает пар через иммиграцию. Если б не иммиграция то уже б давно взорвалась Латвия кровавой революцией.
    У согласосов зудит что ли в одном месте с этим подоходным налогом?  Тот кто зарабатывает больше и так платит пропорционально больше, но согласосам приспичило наказать людей за большие заработки не пропорциональным увеличением налоговых отчислений. Предполагаю что это такая диверсия, для того чтоб отбить у людей мотивацию.
  Товарищ Сталин боролся за то чтоб в стране не было бедных, но пришёл Хрущёв и началась борьба за то чтобы не было богатых. В коммунистических мозгах спикера идеи Хрущёва живут и побеждают.
   Вопросы спикеру.  Люди своими налогами скидываются на решение общественных проблем и должны назад получать свои деньги в виде государственных благ.  На что конкретно, кроме повышение себе зарплат, вам дополнительно понадобились мои деньги? А вы не хотите в сведущем спиче отчитаться на что вы тратите народные деньги? Может если меньше воровать то можно будет налоги снижать а не повышать?

  Atbalstījuši: Mister Zzz, red pepper
   
 •  
  23.11.2015 15:59
  Nr23 yellow crocodile Latvija
  Плоская ставка и администрируется легче, и для развития бизнеса предпочтительнее, и меньше мотивации уклоняться. Единственный плюс прогрессивной ставки – протолкнуть левацкую агенду раскулачивания буржуев. Если ЦС действительно желает побороться за рабочий класс, бороться надо за существенное повышение необлагаемого минимума. 75 евро — это курам на смех. С доходами менее полутора прожиточных минимумов человек должен платить один символический евро налогов в год, дабы не чувствовать себя полным халявщиком, и все. Тогда и на соц бюджет меньше нагрузка.

  Из той же левацкой некомпетентности идея уравнять ставку налога на прирост капитала со ставкой зарплатных налогов. Леваки пропагандируют, что дивиденды, проценты, прирост капитала якобы получают только буржуи-толстосумы. На деле же соц бюджет только выиграет, если у нас как можно больше людей будут создавать накопления, инвестировать. Люди создают накопления из дохода, с которого уже заплачены зарплатные налоги, и единственная правильная ставка налога на прирост капитала — это 0%. Нельзя штрафовать людей за то, что они не тратят всю зарплату до копейки, а что-то откладывают, инвестируют. В Канаде, Англии и скоро в США есть специальная схема для среднего и малоимущего класса — не облагаемый налогами инвестиционный счёт. В Канаде до 10 тысяч в год и до 40 (кажется) в сумме можно внести на такой счёт, и пусть оно там растёт безо всяких налогов. Это то, что ЦС мог бы проталкивать в Латвии.

  В целом налоговая политика у нас с ног на голову: сначала министерства рисуют потребности, потом Минфин смотрит, кто тут ещё шевелится, с кого можно состричь запрошенную сумму. Чтобы не ставить телегу впереди лошади, сначала должен идти записанный в план национального развития экономический рывок, для которого требуется благоприятная бизнесу среда и налоги. Наша налоговая система должна быть конкурентоспособной. Каждое изменение налогов надо оценивать с точки зрения — способствует оно рывку или наоборот? В помощь есть международные методики, вот тут например — индекс налоговой конкурентоспособности стран http://taxfoundation.org/sites/taxfoundation.org/files/docs/TF_ITCI_2015.pdf
  Эстония (сюрприз!) на самом верху. Имея на треть меньше населения и с более низкими налоговыми ставками, они умудряются собрать налогов в денежном выражении только на 6% меньше, чем наш ВИД. Как говорится, результат на табло, комментарии излишни.
  Atbalstījuši: Mister Zzz, Maija Vainst, Лилия Орлова, Ян Вендровец
   
 •  
  23.11.2015 16:24
  Nr25 Андрей Галкин Latvija
  К сожалению, мало кто понимает, что идея "прогрессивного налога" это двойной обман, т.к. оперируют процентами, а не реальными суммами. Т.е. первый обман уже был с введением процентного налога.

  Налог в процентном отношении - это УЖЕ прогрессивный налог. Что хотят сделать - это заменить прямую графика на ломанную линию.

  Справедливость - это когда каждый человек платит одинаковую абсолютную сумму налога (точнее сбора) "на содержание государства". Про социальный налог в этом контексте речи не идёт, там обман пострашней, ибо смешали "солидарность", пенсии, страхование дохода и т.д. всё в одну кучу.

  Прогрессивной шкалой процента налога по сути предлагается раскулачивание XXI века. С такой политикой, давайте вводить прогрессивные цены на билеты, на топливо, на коммунальные услуги и т.д. Что будет в конечном счёте? Толпа искусственных малоимущих нахлебников, от которых Скандинавия страдает уже не первое десятилетие. У нас уже и так разного рода социальные дотации есть, куда дальше?
  Atbalstījuši: Mister Zzz, red pepper, Денис Кольцов, Inna Shuvalova
   
 •  
  23.11.2015 16:32
  Nr27 Mister Zzz Latvija
  Хотелось бы знать, сколько в своей жизни господин Пименов заработал денег, а сколько получил за хождение на якобы работу? В процентном соотношении.

  Чужие деньги считать и делить хорошо получается, а вот предложить хоть что-то, чтобы заработать деньги в бюджет слабо?
  Ах да, забыл про мегауспешный проект - рижская вода в бутылках.

  Короче, смысл реплики в чем?
  Когда хотят вылечиться, спрашивают совета у врача. Когда денег заработать - у бизнесмена. А тут нам, успешная партия с нулевым выхлопом практических дел советует введение прогрессивного ПНН, которое создаст новые возможности развития экономики и обеспечит значительную стабилизацию латвийского общества.

  Вы им верите?


  Atbalstījuši: Сергей Кузьмин, red pepper, Денис Кольцов
   
 •  
  23.11.2015 16:52
  Nr30 Евгений Макаров Lielbritānija
  Идея здравая, чего на спикера накинулись. Да, из-за латвийских уровней доходов все эти суммы выглядят смешными — в Англии необлагаемый минимум немного меньше уровня предлагаемого максимального налога. Ну да что поделать-то? В результате самые бедные хоть немного больше получат. Такая вот новая концепция, "социальная справедливость" называется.
   
 •  
  24.11.2015 12:00
  Nr91 uke uke Latvija
  Как рекламная статья для согласовского электората (пассажи про справедливость,графики и т.д.)-гут.
  Поэтому полемиризировать невозможно,автора,как и в теме про «оставленные ключи»,предмет его исследований не очень интересует.
  Речь идет о некоей идеализированной стране,но не о Латвии.
  Например,таблица 4-снижение поступлений от зарплат в ПНН при прогрессивном налоге компенсируеся резким ростом поступлений от капитала и роста капитала.
  Чисто механистический подход.
  А кто сказал,что при росте налогообложения дивидендов аж до 35% не начнется бегство источника налогообложения-капитала и прочие способы уклонения от таких наглых аппетитов фискалоа?
  Теперь по поводу 35% с зарплат.
  Какова структура плательщиков(кто зарабатывает больше 1500в месяц)в Латвии?
  Сколько из них-бюджетники(фактически налоги не платят)и сколько из них могут позволить такие зарплаты ,исходя из своего статуса (монополист, связан с самоуправлением и т.п.)предприятия,благодаря котрому повышение налогообложения легко компенсирует повышением себе зарплаты?
  То есть,не будет ли так,что прогрессивное налогообложение в конкретной стране ускорит отьезд тонкого слоя высокооплачиваемых специалистов,мирившимся до сих с тем,что в данной стране у их детей нет перспектив ?
  Не ускорит ли это падение инфраструктуры ,ввиду сокращения населения и отьезда способных людей?
  Может,наоборот,таких людей,надо привлекать регрессивной ставкой налогообложения?
  Что касается приманки в виде обнуления налогообложения инвестируемой прибыли.
  Постойте,а для чего прибыль инвестируется,разве не для того,чтобы получить большую прибыль,а,значит,распределить ее в виде дивидендов?
  Типичный пример компании,никогда не платившей дивиденды-компания Баффета.
  Он даже проводил опросы-желают ли акционеры,чтобы платили дивиденды-нет,не желают.
  А потенциальный доход,закладывается,в росте стоимости акции на фондовом рынке(но в основе то лежит,что компании платят дивиденды, в том числе и компании, принадлежащие компании Баффета),
  А здесь ,как будет,при таком налогобложении дивидендов?
  Кому нужно расширение компании при численном снижении потребителей продукции или при снижении возмжности нанимания и удержания квалицифицированного персонала по той же самой причине?
  Оно,в принципе,может быть. опасно для компании в «нехорошие»моменты циклов капиталистической экономики.
  И,послднее,мимо такого сверхмарскистского пассажа, в духе идей нынешнего французского президента ,пройти невозможно.
  ---

  Но прогрессивный ПНН - это не только «налог на богатство». Как уже замечено, принцип прогрессивности предполагает увеличение налоговой нагрузки на тех, у кого больше возможностей заработать. У владельца предприятия гораздо больше возможностей увеличить свои доходы, чем у наёмных работников. У предпринимателя больше и возможностей оптимизировать налоги, то есть, используя предоставленные законодательством льготы и налоговые освобождения, выбирая различные варианты размещения активов, не нарушая правила, сокращать свои налоговые обязательства.

  --
  Ну,расскажите, какие такие возможности больше заработать в конкретной стране,не будучи связанным с вкусной прикормкой,у предпринимателяи из Латвии?
  Да с точки зрения марксизма, в связи с введением всяких налогов,котрых при Марксе не было, с точки зрения открытых границ и оттока населения, местных предпринимателей на руках носить надо,бо без них не только промышленного пролетариата не будет,но и вообще пролетариата,вернее,он останется исключительно в изначальном,римском значении этого понятия.
  Atbalstījuši: red pepper, Дмитрий Гореликов
   
 •  
  25.11.2015 11:28
  Nr113 Юрий Деточкин Krievija
  Обалдеть, давно такого не видывал...
  Мы у вас изымаем дополнительные средства, а взамен вы получите:
  1. увеличит поступления в бюджет;
  2. сокращает издержки латвийских производителей;
  3. растёт потребительских спрос на рынке;
  4. подтолкнёт местных производителей к увеличению объёмов производства, увеличит количество самих производителей;
  5. уменьшает потребность коммерсантов прятаться в теневой экономике;
  6. смягчит требования работников об увеличении заработной платы;
  7.- самый лучший(!): укрепит средний общественный класс...
  Мда, похоже сам Автор не понимает, что он пишет... впрочем, в налоговой системе, где с пенсий удерживается подоходный налог ничего другого и ждать нечего.

  Atbalstījuši: Ян Вендровец, uke uke, Inna Shuvalova
   
 •  
  25.11.2015 18:56
  Nr115 Jurijs Aleksejevs Latvija
  тест
   
 

Jūs esat reģistrējušies, kā Virtuālais kluba biedrs (VKB)

Virtuālajam kluba biedram ir tiesības:

Gadījumā, ja Jūs vēlaties iegūt papildus tiesības:

lūdzam Jūs papildināt (rediģēt) savu profilu.

Vēlos kļūt par Īsto kluba biedru
Atcelt